Вођење Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза

У складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) донет је Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РСˮ, број 1/12). У Јединствену евиденцију уписују се подаци о удружењима, односно савезима, као и о њиховим заступницима, с тим да Министарство обезбеђује јавну доступност одређених података (редни број и датум уписа, назив, матични број, порески идентификациони број, седиште и адреса (место, округ, општина, улица и број), организациона форма и датум оснивања удружења/савеза, назив надлежног органа код кога је удружење/савез уписан у регистар и редни број уписа, број и датум решења о упису у регистар надлежног органа, област остваривања циљева и циљеви ради којих се оснива удружење/савез) на званичној интернет презентацији.

Преостали подаци (чланство у савезима у областима омладинског сектора у којима је удружење/савез члан, чланство у савезима или другим асоцијацијама у иностранству у областима омладинског сектора, укупан број удружења/савеза учлањених у савез, укупан број индивидуалних чланова удружења/савеза, број индивидуалних чланова удружења/савеза узраста од 15 до 30 година, шифра и опис претежне привредне и/или друге делатности, уколико је удружење/савез обавља, контакт подаци удружења/савеза (телефон, имејл и др.), презиме, име и јединствени матични број грађана заступника удружења/савеза (за стране држављане – број путне исправе и држава издавања), пребивалиште (за лица без пребивалишта – боравиште) и адреса заступника удружења/односно савеза, број јединица локалне самоуправе у којима су омладинске активности спроведене (податак се односи на савезе који испуњавају услов за стицање статуса кровног савеза), период спровођења омладинских активности (податак се односи на савезе који испуњавају услов за стицање статуса кровног савеза), број округа на чијој територији удружења/савези учлањени у савез имају седиште (податак се односи на савезе који испуњавају услов за стицање статуса кровног савеза), датум и основ брисања из Јединствене евиденције, се не објављују.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број ) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе. Контакт особа: Јелена Милошевић Телефон: 011/311-3319, тел/факс: 011/311-1966 Eл. пошта: jelena.milosevic@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/ 

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12).

Top