Одсек за инспекцијске послове у спорту

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље, канцеларија број 10), Београд

У Одсеку за инспекцијске послове у спорту обављају се послови који се односе на:
инспекцијски надзор, односно спровођење Закона о спорту и прописа донетих на основу овог закона; поступање физичких лица и организација у области спорта; утврђивање испуњености услова за обављање спортских активности и делатности и утврђивање испуњености услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно звања; праћење стања и израду анализа, информација и обавештења из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.

Шеф одсека – Владета Терзић,

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 10
vladeta.terzic@mos.gov.rs
Телефон: (011) 311 - 75 - 92

Спортски инспектор Миодраг Андрић miodrag.andrić@mos.gov.rs

                                Спортски инспектор Жељка Љубојевић zeljka.ljubojevic@mos.gov.rs

                                Спортски инспектор Тамара Соколовић  tamara.sokolovic@mos.gov.rs

 

Ко су спортски инпектори ?

Спортски инспектор јесте лице које је овлашћено да врши инспекцијски надзор, односно да испитује спровођење овог закона и прописа донетих на основу овог закона непосредним увидом у пословање и поступање физичких лица и организација у области спорта, испуњенoст услова за обављање спортских активности и делатности и испуњеност услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно звања;

Спортски инспектор мора имати правни факултет или факултет у области спорта, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

ДЕЛАТНОСТ

Надзор над применом Закона о спорту и прописа донетих на основу закона и инспекцијски надзор .

Правна и физичка лица у области спорта дужна су да омогуће спортском инспектору обављање инспекцијског надзора и поступе по његовом налогу.

У вршењу инспекцијског надзора спортски инспектор:

  1. налаже решењем извршење мера и радњи уз одређивање за то потребног рока;
  2. решењем привремено забрањује обављање спортских активности и спортских делатности због неиспуњености услова за њихово обављање, до испуњавања услова;
  3. налаже успостављање стања спортског објекта које одговара његовој намени, о трошку власника спортског објекта, уколико овај не отклони утврђене недостатке у остављеном року;
  4. решењем привремено забрањује коришћење спортског објекта због неиспуњености услова за његово коришћење, до испуњавања услова;
  5. решењем привремено забрањује рад спортском удружењу ако статусну промену није извршило у складу са овим законом;
  6. предузима друге мере и радње на које је овлашћен законом.

Контролне листе се могу преузети ОВДЕ.

Top