Национални спорт у Републици Србији

Национални спорт је уређена друштвена област, Уставна категорија, правно-формално дефинисанa Законом о спорту и ближе уређена подзаконским актима ( уредбе, правилници, упутства, директиве). Национални спорт се манифестује кроз планирање, организацију и реализацију:

 

 • националног система врхунског спорта - система клубова и спортских организација у оквиру Националних спортских савеза, преко којих се остварује општи интерес у области спорта;
 • система предшколског, школског и дечијег спорта ;
 • системског учевовања на међународним такмичењима и организацију међународних такмичења од интереса за Републику Србију ;
 • усавршавања и оспособљавања у спорту и подршке развоју науке у спорту;
 • примене нормативних аката као и прилагођавање истих актуелним дешавањима у Националном спорту ;
 • активности струковних удружења и спортских организација ;
 • кампања и промоција здравих стилова живота;
 • стварања адекватних услова за што веће укључивање становништва у спортске и рекреативне активности у циљу спровођењу Владине политике – смањења обољења становништва;
 • система рекреативног спорта;
 • универзитетског спорта;
 • системске подршке развојним пројектима од инфраструктуре до програмских активности и истраживања;
 • подршке систему спорта инвалида;
 • унапређењу спорта у локалним заједницама;
 • унапређењу војног спорта и спорта у полицији;
 • националне статистике у области спорта и континуираном праћењу ефеката;

Званична политика је препознала значај и афирмативну улогу националног спорта, омогућивши му системски развој кроз највиши облик институционалности – постојање министартва надлежног за област спорта – Министартва омладине и спорта. Израдом Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 — 2013.  и Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014 — 2018. године (у даљем тексту: Стратегија) и Акциони план за њену примену („Службени гласник РС”, брoj 1/15) представља континуитет политике планирања и унапређења система спорта у  Републици Србији у циљу још бољег и ефикаснијег функционисања система спорта.

Најзначајнија обележја националног спорта у Републици Србији

 

 1. Успешан врхунски спорт и спорт особа са инавалидитетом;
 2. Висок углед спортиста у цивилном друштву;
 3. Транспарентно представљање Србије у међународној заједници;
 4. Системска подршка званичне политике;
 5. Партнерски однос владиног и невладиног сектора у планирању и реализацији програма у области спорта;
 6. Модеран програмски систем финансирања у области спорта;

struktura kategorizacija

Top