СТРАТЕГИЈA РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЊЕНУ ПРИМЕНУ

Влада Републике Србије, на предлог Министарства омладине и спорта, донела је Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период 2014 – 2018. године и Акциони план за њену примену („Службени гласник РС”, број 1/15).

Визија Стратегије је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника Републике Србије кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.

Мисија је стварање система спорта у Републици Србији у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Јавне власти свих нивоа у Републици Србији предузимају мере како би се:

 • обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;
 • осигурали темељи система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске активности;
 • oбезбедило  планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката;
 • подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима.

Стратегијом су дефинисане четири приоритетне области, а акционим планом су дефинисани како општи тако и посебни циљеви.

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована или неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре), Стратегија ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:

 • развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
 • повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације;
 • развој и унапређење врхунског спорта;
 • развој и унапређење спортске инфраструктуре.

Министарство је определило да је од приоритетне важности у 2015. години била изградња капацитета свих релевантних актера, како би се обезбедио системски и одржив приступ у спровођењу, праћењу и извештавању о постигнутом учинку у спровођењу Стратегије и достизању циљева.

Приступ изградњи капацитета кључних актера за спровођење Стратегије:

mos1

Јединица локалне самоуправе утврђује Програм развоја спорта на својој територији, у складу са Стратегијом и то у року од годину дана од дана доношења Стратегије. Рок за достављање програма развоја спорта Министарству је био 6. јануар 2016. године.

На основу  званично достављених Програма развоја спорта Министарству стањe је следећe:

 1. Министарству је до сада достављенo 134 усвојенa Програма развоја спорта;
 2. 3 јединице локалне самоуправе су усвојиле Програм развоја спорта и процесу су званичног достављања Министарству – Сврљиг, Смедерево и Медвеђа;
 3. 8 јединица локалних самоуправа је у процесу писања, или је Програм развоја спорта завршен и пред усвајањем је од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе. У питању су следећи градови/општине:
  1. Мали Иђош – у процесу је писања;
  2. Стара Пазова – програм је написан, очекује се усвајање;
  3. Кнић – програм је написан, очекује се усвајање;
  4. Крагујевац – програм је написан, очекује се усвајање;
  5. Бор – програм је написан, очекује се усвајање;
  6. Зајечар – програм је написан, очекује се усвајање;
  7. Сјеница − у процесу је писања;
  8. Нови Кнежевац – у процесу је писања.
 1. са подручја Косова и Метохије је достављено 12 усвојених Програма;
 2. градске општине Земун и Лазаревац су доставиле усвојене Програме.

Министарство је обавестило градове/општине да је чланом 137. Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16) прописано, између осталог, да се на основу Програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе утврђује које су организације у области спорта од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, што говори о важности доношења Програма развоја спорта, као крвног документа, и као основе за финансирање спорта на нивоу јединице локалне самоуправе.

Национални грански спортски савези олимпијских и неолимпијских спортова чији се програми финасирају у складу са општим интересом кроз редовне годишње програме,  су такође написали програм по активностима за 2015. годину, сагледавајући документ Стратегије и Акционог плана са позиције одговорне институције и партнера, на основу планираних активности, мера/задатака, а руководећи се индикаторима и роковима активности. Програм је обухватио све активности у којима је национални грански спортски савез одговорна институција или партнер, са посебним нагласком на сагледавање очекиваних исходе Стратегије, а посебно на повећаљње број врхунских спортских резултата на међународним спортским такмичењима за 10–20% до 2018. године. Програми националних гранских спортских савеза који се ослањају на Стратегију и Акциони план дали су Министарству оквир за утврђивање приоритета расхода на месечном и кварталном нивоу, пружају одговоре за програмски буџет – у које конкретне сврхе се средства троше, на који начин је такав утрошак средстава повезан с циљевима Стратегије и коначно какви се резултати остварују. Захваљујући и овом виду сарадње, реализација буџета је била у складу са очекиваном динамиком.

Од 87 националних гранских спортских савеза, финансираних кроз годишње програме Министарства, програме за 2015. годину није доставило 6 националних гранских спортских савеза.

Све кровне организације, Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије и Паролимпијски комитет Србије, индиректни буџетски корисници Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и Антидопинг Агенција Републике Србије, као и  Покрајински секретаријат за спорт и омладину су доставили и имена одговорних особа и њихових заменика за спровођење Стратегије и Програм рада за 2015. годину.

Пратећа стратешка документа могу се наћи ОВДЕ.

 

Top