Сектор за спорт

У Сектору за спорт обављају се послови који се односе на: праћење и утврђивање стања у области спорта; припрему стратегија развоја и других мера којима се учествује у обликовању политике Владе у области спорта; иницирање и предузимање мера из надлежости Министарства у циљу унапређења стања у области спорта; припрему и спровођење Стратегије развоја спорта; припрему и реализацију акционих планова за спровођење Стратегије развоја спорта; остваривање права страних спортиста и спортских организација и савеза у Републици Србији; нормативне послове из делокруга Сектора; вођење регистра спортских организација и других посебних евиденција у области спорта и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за спорт образују се уже унутрашње јединице:

  • Одељење за развој и унапређење система спорта;
  • Група за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту.

У Одељењу за развој и унапређење система спорта обављају се послови који се односе на: праћење и унапређење стања у области спорта; развој система спорта, врхунског спорта, рекреативног, школског и универзитетског спорта; припрему стратегија развоја спорта и других мера којима се учествује у обликовању политике Владе у области спорта; припрему и спровођење Стратегије развоја спорта; припрему и реализацију акционих планова за спровођење Стратегије развоја спорта; остваривање права страних спортиста и спортских организација и савеза у Републици Србији; праћење и унапређење основних програма националних гранских спортских савеза; учешће у реализацији програма међународних такмичења у нашој земљи; одобравање, финансирање и праћење реализације програма спортских клубова, савеза и осталих организација у области спорта; вођење евиденција, припрему анализа, информација и извештаја, као и друге послове из делокруга Одељења.

У Групи за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту обављају се послови који се односе на: припрему прописа из делокруга Сектора; припрему мишљења о примени закона и других прописа из области спорта, као и мишљења о предлозима и нацртима аката које припремају друга министарства, са становишта делокруга Сектора; сарадња са Сектором за међународну сарадњу и европске интеграције у области спровођења билатералних и мултилатералних програма сарадње у области спорта, анализе усклађености прописа из области спорта са прописима ЕУ, усклађивања прописа из делокруга Сектора са стандардима Савета Европе и преузетим обавезама из приступања у чланство Савета Европе; новчане награде, стипендије и национална признања и оперативно – аналитичке послове у спорту; праћење стања и израду анализа, информација и обавештења из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.

Услуге које пружа Сектор за спорт

  • Израђује одговоре на Поднеске (дописи, захтеви, пријаве,молбе, жалбе, приговоре...), као и за Захтеве за приступ информацијама од Јавног значаја у области спорта / Захтев је неопходно доставити на дефинисаном образцу.
  • Образац -Захтев за приступ информацијама од Јавног значаја у области спорта;
  • Израђује – Записнике (писмена форма извештавања о усменим расправама или писменим коресподенцијама), реферате;
  • Аналитичко упознавање са поднесцима (по потреби комуницирање са подносиоцима);
  • Израђује информације, мишљења, дописе подносиоцима;
  • Реализује достављање аката;
  • Израђује мишљења, ставове, подршке, сагласности

 

в.д. Помоћника министра за спорт

Жељко Трајковић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд источно крило, приземље, канцеларија број 2 Тел: (011) 311 - 75 - 53, 311 - 73 - 57  Факс: 011/311 75 51 Ел.пошта: zeljko.trajkovic@mos.gov.rs

Одељење за развој и унапређење система спорта

Начелник одељења

Ивана Пашић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд источно крило, приземље, канцеларија број 3 Тел: (011)   Факс: 011/311 75 51 Ел.пошта: ivana.pasic@mos.gov.rs

Одсек за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту

Начелник одсека

Татјана Наумовић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд источно крило, приземље, канцеларија број 7 Тел: (011) 2604 - 269 Ел. пошта: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

Top