Инспекцијски надзор

Надзор над применом Закона о спорту и прописа донетих на основу овог закона и инспекцијски надзор врши Министарство, преко републичких спортских инспектора. Редовни инспекцијски надзор обухвата проверу испуњености услова за обављање спортских активности и делатности од стране спортских организација, установа и привредних друштава која обављају спортску делатност, што подразумева постојање учлањених или уговором ангажованих спортиста, као и ангажованих спортских стручњака, обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и опрему, испуњеност услова у погледу безбедности, постојање одговарајуће унутрашње организације, те финансијских средстава ако учествују у спортским такмичењима. Ванредни инспекцијски надзор обухвата надзор над спровођењем Закона о спорту и прописа донетих на основу овог закона, када спортски инспектор поступа по пријавама физичких и правних лица која сматрају да је одређеним радњама или актима дошло до повреде закона. Контролни инспекцијски надзор обухвата проверу извршења и примене мера и налога изречених од стране спортског инспектора у вршењу редовног и ванредног инспекцијског надзора. У зависности од предмета надзора и природе утврђених незаконитости, неправилности или недостатака у раду спортски инспектор доноси решење којим се налажу мере и одређује рок за њихово отклањање. Ако се код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису, спортски инспектор надлежном правосудном органу подноси кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог, у складу са законом.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 18) Група за инспекцијске послове; Руководилац Групе: Владета Терзић; Контакт особа: Миодраг Андрић; Телефон: 011/301-4017, 011/301-40-18; Eл. пошта: vladeta.terzic@mos.gov.rs, miodrag.andric@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15).

Top