Израда правних аката из делокруга Сектора

Учествовање у изради нацрта закона и предлога других аката из делокруга сектора; припрема информација, извештаја и других аката и учествовање у јавним расправама у поступку припреме нацрта закона из делокруга Сектора за спорт и прописа које припремају други органи државне управе; израда нацрта решења из делокруга Сектора за спорт; спровођење другостепеног управног поступка и доношење решења по жалбама изјављених на решења Агенције за привредне регистре Регистратора који води Регистар удружења у области спорта; давање одговора на тужбе поднете Управном суду против решења Министарства, припрема оговора на тужбу у управном спору пред Управним судом против другостепеног решења Министарства и поступање по одлуци Управног суда; израда предлога решења о давању претходне сагласности за коришћење назива Републике Србије у називу спортског удружења; достављање копија документације из Регистра спортских организација као удружења, спортских друштава и савеза који је овај орган водио до 12.4.2011. године, по захтевима заинтересованих физичких и правних лица.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 17) Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ; Руководилац Групе: Татјана Наумовић; Контакт особа: Татјана Наумовић, Марија Недељковић; Телефон: 011/311-7384, 011/301-40-17, Eл. пошта: tatjana.naumovic@mos.gov.rs, marija.nedeljkovic@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Пословник Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 83/14), Закон о управним споровима („Службени гласник РС”, број 111/09).

Top