Услуге које пружа Сектор за управљање пројектима

Сектор за управљање пројектима, као организациона јединица у саставу Министарства омладине и спорта,  обавља послове државне управе који се односе на реализацију и праћење спровођења акционих планова и програма који доприносе развоју спорта у Републици Србији кроз учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику Србију. Ови послови су дефинисани као општи интерес у складу са одредбом члана 112. став 1. тачка 3) Закона о спорту, а остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката. У оквиру послова утврђених законом, у Сектору за управљање пројектима предузимају се следеће активности:
  • Расписивање годишњих јавних позива за достављање пријава програма и пројеката;
  • Обрада примљених пријава за потребе рада стручне комисије за избор и предлагање програма и пројеката, који се одобравају решењем министра;
  • Припема документације неопходне за спровођење законских процедура;
  • Уговарање радова који су предмет одобреног програма и пројеката;
  • Прађење реализације извршења уговор
У Сектору за управљање пројектима се припрема сагласност о испуњености услова из одредбе члана 154. став 2. Закона о спорту. Овом одредбом прописано је да се промена намене спортског објекта или његовог дела намењеног обављању спротких активности,  у поступку прописаном законом који уређује област планирања и изградње, може одобрити уколико су испуњени следећи услови:
  1. да је на одговарајући начин у другом спортском објекту који ће бити изграђен уместо постојећег објекта на територији исте јединице локалне самоуправе и који је по правилу, за једну категорију виши од постојећег објекта у потпуности обезбеђено адекватно обављање спортских активности за које је био изграђен спротски објекат коме се мења намена;
  2. да више не постоји потреба за конкретним спортским објетком;
  3. да је промена намене у јавном интересу у битно већој мери него што је одржавање намене објекта.
Ово се односи и на случајеве потпуног или делимичног рушења спортског објекта или затварање објекта за коришћење у спортске сврхе (осим ако су у питању мере реконструкције или одржавања које не трају дуже од годину дана), као и измене и могућности коришћења спортског објекта на начин да објекат може да користи значјано мањи број лица него раније.
Top