Vođenje Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

U skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) donet je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RSˮ, broj 1/12). U Jedinstvenu evidenciju upisuju se podaci o udruženjima, odnosno savezima, kao i o njihovim zastupnicima, s tim da Ministarstvo obezbeđuje javnu dostupnost određenih podataka (redni broj i datum upisa, naziv, matični broj, poreski identifikacioni broj, sedište i adresa (mesto, okrug, opština, ulica i broj), organizaciona forma i datum osnivanja udruženja/saveza, naziv nadležnog organa kod koga je udruženje/savez upisan u registar i redni broj upisa, broj i datum rešenja o upisu u registar nadležnog organa, oblast ostvarivanja ciljeva i ciljevi radi kojih se osniva udruženje/savez) na zvaničnoj internet prezentaciji.

Preostali podaci (članstvo u savezima u oblastima omladinskog sektora u kojima je udruženje/savez član, članstvo u savezima ili drugim asocijacijama u inostranstvu u oblastima omladinskog sektora, ukupan broj udruženja/saveza učlanjenih u savez, ukupan broj individualnih članova udruženja/saveza, broj individualnih članova udruženja/saveza uzrasta od 15 do 30 godina, šifra i opis pretežne privredne i/ili druge delatnosti, ukoliko je udruženje/savez obavlja, kontakt podaci udruženja/saveza (telefon, imejl i dr.), prezime, ime i jedinstveni matični broj građana zastupnika udruženja/saveza (za strane državljane – broj putne isprave i država izdavanja), prebivalište (za lica bez prebivališta – boravište) i adresa zastupnika udruženja/odnosno saveza, broj jedinica lokalne samouprave u kojima su omladinske aktivnosti sprovedene (podatak se odnosi na saveze koji ispunjavaju uslov za sticanje statusa krovnog saveza), period sprovođenja omladinskih aktivnosti (podatak se odnosi na saveze koji ispunjavaju uslov za sticanje statusa krovnog saveza), broj okruga na čijoj teritoriji udruženja/savezi učlanjeni u savez imaju sedište (podatak se odnosi na saveze koji ispunjavaju uslov za sticanje statusa krovnog saveza), datum i osnov brisanja iz Jedinstvene evidencije, se ne objavljuju.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj ) Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade. Kontakt osoba: Jelena Milošević Telefon: 011/311-3319, tel/faks: 011/311-1966 El. pošta: jelena.milosevic@mos.gov.rs

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/ 

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12).

Top