ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Ministarstvo sporta je u skladu sa članom 56. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18) odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i to:

1) informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;

2) prati primenu odredbi ovog zakona, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;

3) daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni, u skladu sa članom 54. ovog zakona;

4) sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja iz člana 55. ovog zakona.

U izvršavanju svojih obaveza lice za zaštitu podataka o ličnosti dužno je da posebno vodi računa o riziku koji se odnosi na radnje obrade, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhe obrade.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane ministra ne daje pravne savete drugim rukovaocima i drugim fizičkim licima koja nisu zaposlena u Ministarstvu .

Kontakt podaci lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu sporta:
Bojana Mlađenović

Adresa lica za zaštitu podataka o ličnosti:
Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd

Adresa e-pošte lica za zaštitu podataka o ličnosti:
bojana.mladjenovic@mos.gov.rs

Broj telefona lica za zaštitu podataka o ličnosti:
+381 11 311 70 99

Top