Сарадња са удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима у изради и спровођењу стратешких докумената из области омладинске политике

Сектор за омладину остварује непрекидну комуникацију са свим актерима укљученим у процес реализације стратешких циљева на националном, покрајинском и локалном нивоу, кроз пружање континуиране подршке образовању и раду радних група Владе задужених за праћење и спровођење стратешких докумената, као и раду Савета за младе. У складу са Законом о младима, у јануару 2014. године образован је Савет за младе као саветодавно тело Владе с циљем да подстиче и усклађује активности у вези са развојем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њено унапређење. У састав Савета за младе у складу са Законом, улазе представници органа државне управе надлежних за питања од значаја за омладину, надлежног покрајинског органа, одговарајућих удружења и савеза, националних савета националних мањина, канцеларија за младе, као и угледни стручњаци. Савет за младе има 24 члана, а једна трећина су представници младих. Образовањем и радом Савета за младе створени су услови за партнерство органа државне управе и омладинских удружења у процесу доношења и спровођења прописа јавних политика у областима од интереса за младе. Влада је на седници одржаној 14. јануара 2016. године образовала Радну групу за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године, на време до 2018. године. Радна група има укупно 25 чланова, а једна петина су представници омладинских удружења и савеза. На тај начин је представницима омладинских удружења и савеза омогућено да у непосредној сарадњи са представницима државних органа и институција предлажу мере ради усклађивања активности на спровођењу Националне стратегије за младе у складу са динамиком из Акционог плана, прате реализацију Стратегије и учествују у евалуацији и припреми годишњих извештаја за Владу о реализацији Стратегије.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 335) Одсек за стратешке, нормативне и аналитичке послове Шеф одсека Александар Воштић Контакт особа: Maрија Петронијевић Телефон: 011/311-7164, тел/факс: 011/311-1966 Eл. пошта: aleksandar.vostic@mos.gov.rs; marija.petronijevic@mos.gov.rs 

Корисни линкови - www.mos.gov.rs

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 22/15), Одлука о образовању Савета за младе („Службени гласник РС”, број 8/14), Одлука о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 3/16)

Top