Saradnja sa udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u izradi i sprovođenju strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike

Sektor za omladinu ostvaruje neprekidnu komunikaciju sa svim akterima uključenim u proces realizacije strateških ciljeva na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, kroz pružanje kontinuirane podrške obrazovanju i radu radnih grupa Vlade zaduženih za praćenje i sprovođenje strateških dokumenata, kao i radu Saveta za mlade. U skladu sa Zakonom o mladima, u januaru 2014. godine obrazovan je Savet za mlade kao savetodavno telo Vlade s ciljem da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređenje. U sastav Saveta za mlade u skladu sa Zakonom, ulaze predstavnici organa državne uprave nadležnih za pitanja od značaja za omladinu, nadležnog pokrajinskog organa, odgovarajućih udruženja i saveza, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kancelarija za mlade, kao i ugledni stručnjaci. Savet za mlade ima 24 člana, a jedna trećina su predstavnici mladih. Obrazovanjem i radom Saveta za mlade stvoreni su uslovi za partnerstvo organa državne uprave i omladinskih udruženja u procesu donošenja i sprovođenja propisa javnih politika u oblastima od interesa za mlade. Vlada je na sednici održanoj 14. januara 2016. godine obrazovala Radnu grupu za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine, na vreme do 2018. godine. Radna grupa ima ukupno 25 članova, a jedna petina su predstavnici omladinskih udruženja i saveza. Na taj način je predstavnicima omladinskih udruženja i saveza omogućeno da u neposrednoj saradnji sa predstavnicima državnih organa i institucija predlažu mere radi usklađivanja aktivnosti na sprovođenju Nacionalne strategije za mlade u skladu sa dinamikom iz Akcionog plana, prate realizaciju Strategije i učestvuju u evaluaciji i pripremi godišnjih izveštaja za Vladu o realizaciji Strategije.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 335) Odsek za strateške, normativne i analitičke poslove Šef odseka Aleksandar Voštić Kontakt osoba: Marija Petronijević Telefon: 011/311-7164, tel/faks: 011/311-1966 El. pošta: aleksandar.vostic@mos.gov.rs; marija.petronijevic@mos.gov.rs 

Korisni linkovi - www.mos.gov.rs

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/15), Odluka o obrazovanju Saveta za mlade („Službeni glasnik RS”, broj 8/14), Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/16)

Top