Израда препорука и упутстава

Израда препорука и упутстава спортским организацијама ради давања инструкција о начину поступања по питањим од општег значаја, како од стране овог органа, тако и у координацији са другим државним органима.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 17) Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ; Руководилац Групе: Татјана Наумовић; Контакт особаТатјана Наумовић, Марија Недељковић; Телефон: 011/311-7384, 011/301-40-17, Eл. пошта: tatjana.naumovic@mos.gov.rs, marija.nedeljkovic@mos.gov.rs

Корисни линкови - www.mos.gov.rs

Правни основ - Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)

Top