Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 22

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja društava i saveza u oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Registraciona prijava

Datum: 13.06.2019

Obrazac 2 - Brisanje iz registra str.3

Datum: 13.06.2019

Obrazac 2 - Brisanje iz registra str.2

Datum: 13.06.2019

Obrazac 2 - Brisanje iz registra

Datum: 13.06.2019

Dodatak 01 - Prijava promene naziva

Datum: 13.06.2019

Dodatak 02 - Prijava promene sedišta

Datum: 13.06.2019

Dodatak 03 - Prijava promene zastupnika

Datum: 13.06.2019

Dodatak 04 - Prijava promene statuta

Datum: 13.06.2019

Dodatak 05 - Prijava promene grane/discipline/oblasti

Datum: 13.06.2019

Dodatak 06 - Prijava promene trajanja

Datum: 13.06.2019

Dodatak 07 - Prijava promene upisa/brisanja zabeleške

Datum: 13.06.2019

Dodatak 08 - Prijava promene razuna u banci/kontakt podataka

Datum: 13.06.2019

Dodatak 09 - Prijava promene delatnosti

Datum: 13.06.2019

Dodatak 10 - Prijava promene - Pokretanje postupka likvidacije

Datum: 13.06.2019

Dodatak 11 - Prijava promene - Obustava postupka likvidacije

Datum: 13.06.2019

Dodatak 12 - Prijava promene - Pokretanje postupka stečaja

Datum: 13.06.2019

Dodatak 13 - Prijava promene - Obustava stečajnog postupka

Datum: 13.06.2019

Dodatak 14 - Prijava promene ogranka

Datum: 13.06.2019

Dodatak 15 - Prijava promene o registrovanom ogranku

Datum: 13.06.2019

Dodatak 16 - Prijava promene članstva

Datum: 13.06.2019

Dodatak 17 - Prijava podataka o privrednoj delatnosti

Datum: 02.08.2016

Top