Представљени стандарди квалитета омладинског рада

Двадесет шест представника и представница организација из Србије које се баве омладинским радом учествовале су у интерактивном представљању стандарда који се спроводе са циљем да се осигурају квалитетне услуге младима, да рад омладинских радника и удружења буде вреднован и признат, као и да се институцијама и донаторима пруже релевантни докази о квалитету рада који удружење спроводи. 

Конференцију је отворила помоћница министра за омладину, Снежана Клашња које је истакла да је омладински рад  важан „алат“ у раду са младима, јер омогућује да се са младима ради  у складу са принципима на којим почивају законски и стратешки документи у омладинском сектору и стандардима, који гарантују  квалитетну подршку у свим активностима  које се организују у раду са младима.

Управо због тога Министарство омладине и спорта подржава НАПОР у настојањима да обучи омладинске раднике, акредитује удружења младих и за младе и на тај начин помодржи изградњу стручних капацитета у омладинском сектору. Компетенције потребне за ниво 2 омладинског радника  су интегрисане у препоручене компетенције Координатора канцеларија за младе. 

Процес акредитације удружења малдих и удружења за младе врши се на основу осам стандарда: планиран програм омладинског рада; лични и социјални развој младих особа; добровољно и активно учешће младих, омогућавање континуираног преиспитивања вредности и уверења младих; подстицање и промовисање различитости; управљање људским ресурсима; међусекторска сарадња и сарадња унутар сектора и сигурно окружење за младе.

Сам процес акредитације обухвата и едукативну компоненту која се одвија кроз бројне обуке. Обуке врше организације чланице НАПОР-а за области из њиховог домена рада. Након успешно завршеног процеса акредитације организација добија сертификат који је валидан наредне две године, након чега следи реакредитација. До сада је акредитовано 51 удружење.

Top