Обавештење о обустави поступка јавне набавке - ОРН: 45212000

Назив наручиоца: Министарство омладине и спорта

Адреса наручиоца: Булевар Михајла Пупина 2

Интернет страница наручиоца: www.mos.gov.rs

Врста наручиоца: Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Радови

За радове:природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња кошаркашке дворане у Београду, ОРН: 45212000

Процењена вредност јавне набавке: 110.916.666,67 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: Поступак се обуставља пре објављивања позива за подношење понуда

Разог за обуставу поступка: Поступак се обуставља на основу одредбе члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвитети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча (уштеда буџетских средстава услед велике материјалне штете између осталог и на спортским објектима у општинама и градовима захваћених елементарном непогодом – поплавом).

Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Top