Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 12

Conclusions of the Council of Europe International Review Team: Youth policy in Serbia

Datum: 10.04.2017

Primena Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou: Standardi rada Kancelarije za mlade i kompetencije koordinatora

Datum: 14.08.2016

Evaluacija Nacionalne strategije za mlade (2008) u Republici Srbiji i Akcionog plana 2009.–2014.

Datum: 14.08.2016

Implementation of the National Strategy for Youth on the local level: Youth office standards and competences of youth office coordinators

Datum: 14.08.2016

Evaluation of the National Youth Strategy (2008) in the Republic of Serbia and Action Plan 2009-2014

Datum: 14.08.2016

Studija izvodljivosti Nacionalni resursni centar KVS

Datum: 02.08.2016

Strateški okvir omladinske politike u R.Srbiji – izazovi i perspektive

Datum: 02.08.2016

Priručnik za izradu lokalnog akcionog plana (LAP) za mlade

Datum: 02.08.2016

Vodič za rad sa osetljivim grupama mladih

Datum: 02.08.2016

Bonton: Svakodnevna komunikacija sa osobama sa hendikepom

Datum: 02.08.2016

How to get successful: Manual for Local Youth Action Plan (LYAP) development

Datum: 02.08.2016

Feasibility Study National resource Centre CGC

Datum: 02.08.2016

Top