Rezultati Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Rezultate Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade možete preuzeti OVDE. Za preostali deo neraspoređenih sredstava, u iznosu do 62.475.544,60 dinara, Ministarstvo omladine i sporta će raspisati novi konkurs u četvrtak, 14. maja 2015. godine. Sektor za omladinu će tokom trajanja novog konkursa organizovati „otvorena vrata“ za konsultacije u vezi objavljenog konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 19. i 22. maja 2015. godine. Sredstva po ovim konkursima u ukupnom iznosu od 160.000.000,00 obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) u okviru razdela 29. – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, program 1302 Omladinska politika u oblastima omladinskog sektora, programska aktivnost 0001 Podrška mladima u obrazovanju, vaspitanju, zapošljavanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2015. godinu. Zahvaljujemo se svim učesnicima konkursa na odzivu i želji da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti na ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade.  
Top