Расписан конкурс за Генералног секретара Регионалне канцеларије за сарадњу младих

На основу чл. 18. и 24. Статута Регионалне канцеларије за сарадњу младих и Одлуке о расписивању јавног конкурса од 8. децембра 2016. године, Управни одбор Регионалне канцеларије за сарадњу младих расписује

КОНКУРС

ЗА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА РЕГИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ

МЛАДИХ

Регионална канцеларија за сарадњу младих (РКСМ) представља независни институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, која је успостављена споразумом потписаним 4. јула 2016. године у Паризу. Уговорне стране су Албанија, Босна и Херцеговина, „Косово¹", Македонија, Црна Гора и Србија.

Мисија РКСМ је:

 • подстицање регионалних размена младих и њихових идеја, као основе будуће перспективне сарадње у региону, засноване на вредностима коегзистенције, толеранције и поштовањa људских права и разноликости, као и посвећености принципима инклузије и безбедности;
 • унапређење регионалне сарадње међу младима и институцијама које се баве младима и обезбеђивање имплементације заједничких програма за младе који се фокусирају на принципе демократског управљања, одрживог економског раста, образовања и иновација;
 • координација сарадње младих са западног Балкана.

Структуру РКСМ чине Управни одбор, Секретаријат и Саветодавни одбор. Секретаријат РКСМ чине седиште које се налази у Тирани и локални огранци у свакој од пет Уговорних страна. Секретаријат се састоји од генералног секретара, заменика генералног секретара као и административног, програмског и помоћног особља.

Секретаријат РКСМ-а, тачније његово Седиште задужено је за:

1. израду нацрта Стратешког и оперативних планова, уз консултације са Саветодавним одбором;

2. примену Стратешког и оперативних планова по њиховом одобрењу од стране Управног одбора;

3. предлагање годишњег буџета и финансијског плана РКСМ за предстојећи период од 3 године;

4. сва свакодневна финансијска питања у складу са финансијским прописима;

5. сва питања у вези са програмом, укључујући израду програма, формулисање и објављивање позива за предлоге пројеката, избор предлога, расписивање тендера, помоћ у писању пријава, помоћ у реализацији, рецензију извештаја о пројектима, спровођење провера на лицу места пројеката које финансира РКСМ, и израду извештаја;

6. комуникацију са донаторима РКСМ, поред уговорних страна РКСМ, и обезбеђивање додатне финансијске подршке за РКСМ у сарадњи са председавајућим Управног одбора;

7. организовање и спровођење активности РКСМ у областима промоције, видљивости и активностима ширења информација;

8. организовање процеса одабира особља у седишту и локалним огранцима у складу са критеријумима селекције и под надзором Селекционог одбора којег формира Управни одбор;

9. обезбеђивање поштовања финансијских прописа и Правила процедуре;

10. координацију рада између седишта и локалних огранака;

11. објављивање позива и именовање Комисије за процену предлога пројеката;

12. развој, примену и надзор утицаја мера контроле квалитета, као што су изградња капацитета, обука, истраживање, надгледање и процена;

13. организовање састанака Управног одбора у сарадњи са председавајућим;

14. сва остала оперативна и административна питања.

Генерални секретар представља Секретаријат и ради у име Секретаријата и одговоран је за обезбеђивање регуларног и ефикасног функционисања Секретаријата. Заменик генералног секретара ће Генералном секретару пружати помоћ у испуњавању прописаних дужности током мандата. Генералном секретару је додељен четврогодишњи мандат на основу одлуке Управног одбора, без могућности продужења. Генерални секретар одговара за свој рад Управном одбору.

Дужности и одговорности Генералног секретара:

 • Представља Регионалну канцеларију за сарадњу младих и њене интересе;
 • Предузима, уз помоћ и у складу са упутствима Управног одбора и влада Уговорних страна, све потребне кораке везане за успостављање Секретаријата;
 • Разрађује упутства за аплицирање као и правила финансијског управљања које ће усвојити Управни одбор, као и интерна правила рада Секретаријата која нису у оквиру надлежности Управног одбора, као што је прописано у Статуту;
 • Припрема нацрт годишњег Стратешког и оперативног плана као и годишњег РКСМ буџета који треба да усвоји Управни одбор;
 • Спроводи, надгледа и координира рад Секретаријата;
 • Успоставља подстицајно радно окружење у коме влада култура отворене комуникације;
 • Обезбеђује принципе интеркултуралности у оквиру Секретаријата и на пројектима који су подржани од стране РКСМ;
 • Израђује и доставља финансијски и програмски извештај Управном одбору;
 • Склапа и раскида уговоре са запосленима у Секретаријату и локалним огранцима у складу са Правилима процедуре;
 • Склапа уговоре у име РКСМ, у складу са овлашћењем Управног одбора;
 • Склапа у име РКСМ Уговор са земљом домаћином;
 • Склапа и раскида уговоре са странама које реализују пројекте РКСМ;
 • Склапа и раскида уговоре са добављачима;
 • Пружа подршку Управном одбору у активностима лобирања и прикупљања средстава, идентификовањем потенцијалних донатора и на основу консултација са Управним одбором и свеобухватне стратегије прикупљања средстава коју реализује Секретаријат;
 • Извршава остале задатке у складу са Статутом и Правилима процедуре.

Генерални секретар ужива имунитет и привилегије које ће бити дефинисане у посебном Уговору који ће бити склопљен са земљом домаћином. Предвиђена је адекватна надокнада за рад. Кандидати за ову позицију биће бирани отвореним позивом и на основу њихових квалификација. Држављанство Генералног секретара ће бити ротирајућe у складу са принципом укључивања свих Уговорних страна. Први Генерални секретар не може бити из Уговорне стране у којој се налази седиште РКСМ.

Услови које кандидат мора да испуни:

 • Да долази из једне од Уговорних страна РКСМ – Босна и Херцеговина, Косово¹, Македонија, Црна Гора или Србија;
 • Универзитетска диплома са минимум четворогодишњих студија. Диплома са студија другог степена биће узета као предност;
 • Најмање 5 година искуства у организационим пословима, повезаним са омладинском политиком и/или регионалном сарадњом у Југоисточној Европи.

Критеријуми селекције:

 • Од кандидата се захтева да поседују следеће компетенције:
 • Знање и искуство у области регионалне и међународне сарадње;
 • Знање и искуство у области омладинске политике;
 • Искуство у стратешком планирању, процени предлога пројеката, пројектном менаџменту/имплементацији, надгледању и евалуацији;
 • Искуство у финансијском менаџменту и планирању буџета;
 • Искуство у управљању заснованом на резултатима;
 • Искуство у раду са мултикултуралним и мултинационалним тимовима;
 • Одличне менаџерске и лидерске вештине;
 • Одличне вештине везане за тимски рад;
 • Одличне преговарачке вештине;
 • Одличне писане и усмене комуникацијске вештине;
 • Одлично знање енглеског језика (говор и писање). Знање неког од регионалних језика (албански, босански, хрватски, македонски, црногорски, српски) биће узето као предност;
 • Знање коришћења компјутерских програма (пре свега MS Office апликација као што су Word, Excel и Power Point) и база података.

Локација/ Уговор

Канцеларија Генералног секретара биће смештена у седишту РКСМ Секретаријата у Тирани. Он/Она може очекивати да ће најмање 30% времена проводити на службеним путовањима. Уговор се закључује на период од четири године. Почетак реализације уговора је предвиђен за 15. фебруар 2017. године.

Неопходна документација

Кандидати морају приложити:

 • Апликациони формулар (доступан на http://www.roadtoryco.com)
 • CV (Europass CV формат) *Europass формат на енглеском језику може се пронаћи на europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions;
 • Скенирану копију уверења/дипломе о завршеним студијама;
 • Скенирану копију путне исправе;
 • Два писма препоруке;
 • Уверење из казнене евиденције.

Апликациони формулар, писма препоруке и CV морају бити написани на енглеском језику. Копија уверења/дипломе о завршеним студијама мора бити приложена са званичним преводом на енглески језик.

Пријаве се могу послати само путем електронске поште. Сви заинтересовани за ову позицију могу послати своје пријаве са свим потребним документима на jctryco@gmail.com, најкасније до 30. децембра 2016. године, до 17:00 часова (централноевропска временска зона).

Пријаве које буду пристигле после наведеног рока, као и оне са непотпуном документацијом, неће бити узете у разматрање.

Кандидати који уђу у ужи избор могу бити позвани на интервју. У том случају, интервјуи ће се одржати у периоду од 23. до 25. јануара 2017. године.

Целокупну конкурсну документацију и друге информације кандидати могу пронаћи на rycowesternbalkans.org или www.roadtoryco.com.

НАПОМЕНА: Овај текст је незваничан превод текста Конкурса објављеног на интернет страници http://www.roadtoryco.com. Наглашавамо да је меродаван текст који је објављен на www.roadtoryco.com.

 


¹ Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

Top