Расписан јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму/пројекту: завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије „Заврши започето”

У складу са чл. 112, 113, 114. и 115. Закона о спорту („Службени гласник РС” брoj 10/16) у даљем тексту: Закон, а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16), у даљем тексту: Правилник,  

 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

     РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

РАДИ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ: ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ „ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО” 

Образац 3 - Предлог програма остваривања општег интереса у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката налази се на линку; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Top