Obaveštenje prilikom podnošenja prijave za upis u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

Ministarstvo omladine i sporta obaveštava udruženja da, u skladu sa odredbama člana 103. stav 3. novog Zakona o opštem upravnom postupku, prilikom podnošenja prijave za upis u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza nisu u obavezi da, osim u slučaju kada izričito izjave da će podatke pribaviti sami, dostave kopiju rešenja o upisu udruženja/saveza u nadležni registar i kopiju izvoda iz statuta u kome su navedeni ciljevi udruženja/saveza overenu kod nadležnog opštinskog ili drugog organa.

Ovde možete preuzeti model izjave kojom se daje saglasnost organu da pribavi podatke/dokumenta o činjenicama o kojima se vode službene evidencije ili da će sami pribaviti tražene podatke/dokumenta.

Ukoliko su vam potrebne detaljnije informacije, možete se obratiti pozivom na broj 011/311-71-64 ili 011/313-09- 10.

Top