Obaveštenje o ispravci konkursne dokumentacije raspisanih javnih konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ministarstvo omladine i sporta ovim putem ispravlja tehničku grešku u konkursnoj dokumentaciji u Obrascu predloga programa ili projekta konkursa raspisanih 11. februara 2017. godine pod rednim brojevima 2), 3) i 4) i to:

2) Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;

3) Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”;

4) Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike.

U tački 1.2.  Podaci o iskustvu podnosioca prijave u odeljku B) vrši se ispravka tako što se reči „koje je vaša jedinica lokalne samouprave do sada realizovalaˮ   zamenjuju sa rečima „koje ste do sada realizovaliˮ.

Top