Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србији

СА ДЕФИНИСАНИМ ПРОГРАМСКИМ ЗАДАТКОМ:

„ОПРЕМАЊЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ОПРЕМОМ И РЕКВИЗИТИМА У ОKВИРУ ЗАТВОРЕНИХ ПРОСТОРА, И ТО ВЕЛИКИХ И МАЛИХ САЛА

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК

Програм који се реализују кроз унапред дефинисан програмски задатак мора бити из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тач. 9) Закона о спорту: унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом.

Програмски задатак се односи се на опремање до 50 основних и средњих школа пакетом спортске опреме и реквизита,  у оквиру затворених спортских објеката, и то великих и малих школских спортских сала:

 • програмски задатак је активност утврђена Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији од 2014 до 2018 („Сл. гласник РС“, бр. 1/15), која се састоји у  опремању школа функционалним справама (опремом) и реквизитима према претходно утврђеним приоритетима, у оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; општег циља 7.1.1. Унапређен школски и рекреативни спорт; посебног циља 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског спорта;
 • циљ програмског задатака је да више деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и организованим спортским активностима унутар школског спорта:
 • очекивани резултат реализације програмског задатка је да се повећа број деце и омладине која се организовано баве спортом, односно спортским активностима за 15-20% до 2018. године у складу са Националном Стратегијом;
 • пакет са спортском опремом и реквизитима треба да садржи: два безбедна гола, мреже за безбедне голове, две кошаркашке табле, два обруча за кошаркашке табле, две мрежице за кошаркашке табле, једна одбојкашка мрежа, укупно 40 лопти (по 10 за фудбал, кошарку, одбојку и рукомет).               
 • Носилац програма врши набавку, складиштење, осигурање и дистрибуцију опреме и реквизита. Сва опрема и реквизити морају имату потребне сертификате и декларације произвођача;
 • монтажу голова и кошаркашких табли (одбојкашке мреже) од стране стручних лица обезбеђују школе у којима ће се реализовати програм;
 • носилац програма при планирању, изради и управљању програмским циклусом треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима и обавезно је коришћење Матрице логичког оквира и SWOT анализе;
 • методологија и активности  у оквиру програмског задатака у предложеном програму морају се темељити на  следећим приоритетима и критеријумима:
 1.  избор школа у којима ће се реализовати програм се врши, у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе, на следећи начин: до 20% школа за јединице локалне самоуправе из прве групе; до 20% школа за јединице локалне самоуправе из друге групе; до 30% школа за јединице локалне самоуправе из треће групе; до 30% школа за јединице локалне самоуправе из четврте групе.
 2. мора се обезбедити расподела спортске опреме и реквизита у свих 29 управних округа образованих складу са Уредбом о управним окрузима („Службени гласник РС”, брoj 15/06), уз узимање у обзир да су претходном активношћу Министарства која је реализована школске 2011/2012. и 2017/2018. године .
 • време реализације програмске активности је школска 2018/2019 година.
 • прва фаза, спровођење јавне набавке и реализација до 30. септембра  2018. године, друга фаза, дистрибуција и монтирање опреме и реквизита у школама до 31. децембара 2018. године.
 • извештавања о реализацији одобреног програма се врши у роковима и на начин утврђен Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољава општи интерес у области спорта и има обавезу да надзире коришћење справа и реквизита у наредним годинама.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – НОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

 • да је Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2014 – 2018. године и Акционим планом за њену примену („Службени гласник РС”, број 1/15) препознат као носилац активности у оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
 • да је у складу са Законом о спорту надлежан и регистрован за обављање спортских делатности на обезбеђењу услова за праћење, развој и унапређење бављења деце спортом, укључујући и физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт;
 • да је са успехом већ реализовао програмске задатке сличног садржаја и да располаже капацитетима за реализацију програма на националном и локaлном нивоу и да поседује одговарајуће ресурсе, посебно у погледу особља;
 • да буде регистрован у складу са законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • да искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 • има седиште у Републици Србији;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • да је претходно обављао делатност најмање три године;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма-капацитети у броју људи који ће бити ангажовани за реализацију програма;
 • да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • да нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • да није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта;

ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА

1. Предложени програм треба у погледу квалитета, садржине и природе да испуњава следеће критеријуме: 

 • да има високу сразмеру између учинка и коштања програма;
 • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма;
 • да су испуњени други услови у погледу квалитета и садржине утврђени Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта.

3. Одобрени програм се финансира у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије постигну намеравани резултати.

4. Одобрени програм се финансира преношењем средстава на посебан наменски рачун код Управе за трезор.

5. Финансијски план за реализацију програма, односно пројекта састоји се из непосредних трошкова реализације програма, односно пројекта у вези зарада и хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији програма, односно пројекта, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма, односно пројекта (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма, односно пројекта (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова

6. Одобрени програм се финансира једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

7. Предлог програма се одобрава се у зависности од тога да ли је за програм потребно обезбедити финансијска средста у целини или у одређеном делу из буџета Републике Србије.

8. Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Јавном позиву.

9. Министарство омладине и спорта одобрава један програм по овом Јавном позиву.

10. Са носиоцем одобреног програма Министарство омладине и спорта закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

11. Носилац програма врши набавку (складиштење, осигурање и дистрибуцију) спортске опреме и реквизита у оквиру одобреног програма у складу са Законом о јавним набавкама.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ:

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. пропратно писмо;
 2. образац предлога програма.

Пратећа документација:

 1. копија решења о упису у надлежни регистар у складу са Законом о спорту (решење о превођењу или решење о оснивању у АПР);
 2. копија уговора са банком;
 3. копија Потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).

Обрасци Предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма  морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица. Образац предлога програма треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD, флеш).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Сва обавезна и пратећа документација као и CD, флеш, морају бити достављени у једној коверти или пакету.

Предлог програма чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Пријава се шаље препорученом поштом, куриром или лично, на доле назначену адресу:

Министарство омладине и спорта

(за Конкурс у области спорта)

Сектор за спорт

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Конкурсна документација са општим смерницама за подносиоце програма може се преузети ОВДЕ., као и Правилник o одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 64/16), може се преузети ОВДЕ.,  образац посебног програма може се преузети ОВДЕ.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 21. јула 2018. године,

с тим да се изузетно, у посебно оправданим случајевима из чл. 114. ст. 3. Закона о спорту, програми могу прихватити и када су поднети после овог рока. Планирана средства за реализацију овог програмског задатка у оквиру посебних програма износе 37.000.000,00 (тридесетседаммилиона) динара.

 

Top