Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србији

СА ДЕФИНИСАНИМ ПРОГРАМСКИМ ЗАДАТКОМ:

 „ПОВЕЋАН БРОЈ СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА И ДРУГИХ ВАННАСТАВНИХ СПОРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА”

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК

Програм који се реализују кроз унапред дефинисан програмски задатак мора бити из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тач. 9) Закона о спорту: унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом.

Програмски задатак се односи се на повећање понуде спортских садржаја, укључивања младих у рекреативне и бесплатне активности: 

 • програмски задатак је активност утврђена Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта повећање понуде спортских садржаја на универзитетима, у оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; општег циља 7.1.1. Унапређен школски и рекреативни спорт; посебног циља 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта;
 • у складу са наведеним Акционим планом носилац програмског задатака треба да достави анализу потреба која би омогућила младима да се бесплатно баве изабраним спортовима, у складу са постојећим условима, у следећим градовима: Београд, Нови Сад, Суботица, Ниш и Крагујевац, и то у јавним или државним спортским објектима (хале, базени…);
 • циљ програмског задатака је да више младих буде укључено у систем рекреативног спорта;
 • очекивани резултат реализације програмског задатка је да се повећа број младих који се баве универзитетским спортом за 10-15% до 2018. године у складу са Националном Стратегијом;
 • методологија и активности у оквиру програмског задатака се ослањају на омогућавање младима да се бесплатно баве једним од понуђених спортова, а према следећим критеријумима:
 1. Омогућити младима да се бесплатно баве изабраним спортовима, у складу са постојећим условима, у следећим универзитетским центрима: Београд, Нови Сад, Суботица, Ниш и Крагујевац, и то у јавним или државним спортским објектима (хале, базени…) које подносилац програма доставља као део програмског задатка.
 2. да су заступљени и спортови особа са инвалидитетом.

3. да носилац програмског задатака сaрaђуje сa унивeрзитeтимa, зajeдницaмa   фaкултeтa и виших шкoлa  рaди рaзвoja физичкe културe, a прe свeгa спoртa кoд пoпулaциje младих; 

 • време реализације програмске активности: прва фаза, спровођење јавне набавке до 30. септембра 2018. године, друга фаза, конкретна реализација програмске активности до 31. децембра 2018. године;
 • извештавања о реализацији одобреног програма се врше у роковима и на начин утврђен Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољава општи интерес у области спорта.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – НОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

 • да је Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2014 – 2018. године и Акционим планом за њену примену („Службени гласник РС”, број 1/15) препознат као носилац активности у оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; општег циља 7.1.1. Унапређен школски и рекреативни спорт; посебног циља 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта;
 • да је у складу са Законом о спорту надлежан и регистрован за обављање спортских делатности;
 • да је са успехом реализовао програмске задатке сличног садржаја и да располаже капацитетима за реализацију програма на националном и локaлном нивоу и да поседује ресурсе, посебно у погледу особља;
 • да буде регистрован у складу са законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • да искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 • има седиште у Републици Србији;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • да нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • да није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА

1. Предложени програм треба у погледу квалитета, садржине и природе да испуњава следеће критеријуме: 

 • да је од националног значаја, односно од интереса за Републику Србију или од ширег регионалног значаја;
 • да је у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;
 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;
 • да има високу сразмеру између учинка и коштања програма;
 • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма;
 • да је грана спорта у оквиру које се реализује програм од посебног значаја за Републику Србију, односно надлежног националног спортског савеза за област спорта којима се остварује општи интерес;
 • да активности предвиђене програмом нису већ обухваћене одобреним годишњим програмом носиоца програма.

2. При одобравању програма приоритет имају програми унапређења спортске рекреације, промоције и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце и младих.

3. Одобрени програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије постигну намеравани резултати.

4. Одобрени програми се финансирају преношењем средстава на посебан наменски рачун код Управе за трезор.

5. Финансијски план за реализацију програма, односно пројекта састоји се из непосредних трошкова реализације програма, односно пројекта у вези зарада и хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији програма, односно пројекта, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма, односно пројекта (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма, односно пројекта (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

6. Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

7. Предлози програма одобравају се у зависности од тога да ли је за програме потребно обезбедити финансијска средста у целини или у одређеном делу из буџета Републике Србије.

8. Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Конкурсу.

9. Са подносиоцем одобреног програма Министарство омладине и спорта закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ:

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. пропратно писмо;
 2. образац предлога програма.

Пратећа документација:

 1. копија решења о упису у надлежни регистар у складу са Законом о спорту (решење о превођењу или решење о оснивању у АПР);
 2. копија уговора са банком;
 3. копија Потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).

Обрасци Предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма  морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица. Образац предлога програма треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD, флеш).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Сва обавезна и пратећа документација као и CD, флеш, морају бити достављени у једној коверти или пакету.

Предлог програма чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Пријава се шаље препорученом поштом, куриром или лично, на доле назначену адресу:

Министарство омладине и спорта

(за Конкурс у области спорта)

Сектор за спорт

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Конкурсна документација са општим смерницама за подносиоце програма може се преузети ОВДЕ. као и Правилник o одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 64/16), може се преузети ОВДЕ., образац посебног програма може се преузети ОВДЕ.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 21. јула 2018. године,

с тим да се изузетно, у посебно оправданим случајевима из чл. 114. ст. 3. Закона о спорту, програми могу прихватити и када су поднети после овог рока. Планирана средства за реализацију овог програмског задатка у оквиру посебног програма јесу 13.000.000,00 (тринаестмилиона) динара.

 

Top