Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије и других међународних донатора

 МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2017. годину,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ДОНАТОРА

 

Право учешћа на конкурсу:

право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рок за достављање предлога програма и пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 4. септембра 2017. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства или шаље поштом (обичном поштом, пошиљка са потврђеним уручењем  - „А” и „АА”, пост експрес, достава курирском или доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација приспе на писарницу у року за конкурисање, односно до 4. септембра 2017. године до 15:30 часова.

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „Rи бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, искључиво по правилима наведеним у Смерницама за подносиоце програма или пројекта. Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или поштом на адресу:

Министарство омладине и спорта

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве и назив конкурса. Испод адресе министарства мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце програма или пројеката може се преузети овде:

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије и других међународних донатора

и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 335.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 7164 или путем електронске поште на адресу: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Top