Javna rasprava o predlogu Nacionalne strategije za razvoj sporta za period 2014. - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu

Radna grupa za pripremu Predloga Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu, koju je formirala Vlada, izradila je Predlog Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu.

Javna rasprava o Predlogu nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu sprovodi se do 31. avgusta 2014. godine, a po okončanju javne rasprave, Ministarstvo omladine i sporta sačiniće konačnu verziju Predloga nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu za razmatranje i odlučivanje na sednici Vlade Republike Srbije.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu dostaviti poštom Ministarstvu omladine i sporta, Kabinet ministra, sa naznakom „Za Predlog nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu”, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11000 Beograd, ili putem obrasca za komentare, na e-poštu: stretegija.sport@mos.gov.rs

Predlog Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period  2014. - 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu Akcioni plan za primenu Strategije

Odluka o obrazovanju radne grupe za izradu Nacrta Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu: 

Odluka strategija 1, I Odluka strategija 2, I Odluka o izmenama i dopunama odluke II Odluka o dopuni odluke III Rešenje o razrešenju i imenovanju IV

Obrazac za komentare

Dopis organizacijama u oblasti sporta

 

Top