Stipendiranje i nagrađivanje mladih talenata

Kao jedan od vidova podrške mladima sa izuzetnim postignućima, Vlada je Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 i 59/15) osnovala Fond za mlade talente avgusta 2008. godine u okviru Ministarstva omladine i sporta. Za finansiranje podrške mladim talentima kroz nagrađivanje, stipendiranje i usavršavanje učenika i studenata, sredstva u budžetu Republike Srbije obezbeđuju se u okviru budžetskog Fonda za mlade talente koji je Vlada osnovala za te namene u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Osnovni ciljevi Fonda su pružanje podrške u finansiranju školovanja i usavršavanja mladih talenata kroz godišnje konkurse i saradnja sa najznačajnijim institucijama, kompanijama i ustanovama u zemlji s ciljem profesionalnog usavršavanja stipendista Fonda. Fond za mlade pruža podršku mladim talenatima kroz stipendiranje i nagrađivanje tako što:

 

  • dodeljuje stipendije po sprovedenom konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima – visina školarine može iznositi do 1.250.000,00 dinara, za svaku školsku godinu pojedinačno;
  • dodeljuje stipendije po sprovedenom konkursu za stipendiranje do 800 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija - visina stipendije je do 30.000,00 dinara mesečno, a dodeljuje se deset nastavnih meseci, odnosno jednu školsku godinu;
  • nagrađuje učenike po sprovedenom konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku prethodne kalendarske godine − visina nagrade kreće se od 20.000,00 do 200.000,00 dinara;
  • učestvuje u finansiranju stručne prakse (studijskih putovanja) u toku jedne školske godine, za do 200 najboljih studenata u visini do 200.000 dinara po studentu, u zemljama Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 338) Fond za mlade talente Republike Srbije; Koordinator Radne grupe Fonda za mlade talente: Jelena Praizović ; Telefon: 011/311-0785 (od 9 do 12 časova), tel/faks: 011/311-1966; El. pošta: fond@mos.gov.rs 

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/; http://www.fondzamladetalente.rs/

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 i 59/15)

Top