EU integracije i međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja Ministarstva omladine i sporta se odnosi na unapređenje saradnje i odnosa sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, o pitanjima koja se tiču mladih koja prevazilaze nacionalne okvire. U okviru Ministarstva funkcioniše Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije koji blisko sarađujući sa drugim organizacionim jedinicama, realizuje aktivnosti u ovom domenu. Aktivnosti na polju međunarodne saradnje mogu se podeliti u bilateralne aktivnosti i aktivnosti koje se realizuju sa međunarodnim organizacijama kao što su: Evropska unija, Savet Evrope, Ujedinjene nacije, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Bilateralna saradnja se realizuje kroz razmenu informacija, znanja i iskustava sa institucijama i organizacijama iz oblasti omladine, omladinske razmene, realizaciju zajedničkih projekata, učešće na skupovima, seminarima, konferencijama i drugim aktivnostima na bilateralnom nivou. Dodatni podsticaj realizaciji pomenutih aktivnosti ostvaruje se kroz potpisivanje bilateralnih sporazuma o saradnji koji predstavljaju institucionalni okvir za intenziviranje i konkretizovanje saradnje sa određenom zemljom.

Top