Predlog nacrta Strategije za mlade predstavljen u Požarevcu

"Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije je započelo izradu nove strategije koja je predviđena Zakonom o mladima kao dokument koji, na predlog MOS, donosi Vlada na period od 10 godina. Takođe je započeta izrada Akcionog plana za sprovođenje strategije za period 2015-2018. godine. Ovo je jedan od najvažnijih poslova Ministarstva omladine i sporta ove godine i očekujemo da do kraja ove godine dokument bude gotov“, kaže šef Odseka za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima Sektora za omladinu Ministarstva omladine i sporta Zorica Labudović.

Dokument piše radna grupa koju čine 53 člana od kojih su 33 člana imenovana od strane institucija i organizacija, a dvadesetoro je odabrano na konkursu MOS. „Ministarstvo je trenutno u procesu organizacije okruglih stolova na kojima predstavljamo prvi nacrt nove Nacionalne strategije za mlade za naredni desetogodišnji period. Ukupno 14 okruglih stolova biće organizovano do 20. oktobra, a nakon toga će biti razmotreni prikupljeni komentari na prvi nacrt i eventualno uključeni u nacrt. Javna rasprava bi trebalo da počne od 15. novembra, a da dokument bude gotov do kraja godine“, kaže Labudović.

Nacionalnom strategijom za mlade se uređuje: aktivno učešće mladih u društvenom životu, obezbeđivanje ostvarivanja prava mladih na jednake šanse, informisanje mladih, podsticanje i vrednovanje tolerancije, demokratije, izuzetnih postignuća mladih, podsticanje i razvijanje formalnog i neformalnog obrazovanja, podsticanje i stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih i omladinskog preduzetništva, unapređivanje bezbednosti mladih, održivog razvoja i zdrave životne sredine, očuvanje i unapređivanje zdravlja mladih i druge aktivnosti i oblasti od značaja za mlade.

U prvom nacrtu nove strategije za mlade se kao oblasti nalaze: zapošljavanje, obrazovanje, kultura, mobilnost mladih, informisanje, aktivno učešće, bezbednost, zdravlje, održivi razvoj, a svaka oblast ima nekoliko strateških ciljeva koji odgovaraju problemima mladih. Na okruglom stolu je učestvovalo oko 70 mladih iz Braničevskog i Podunavskog okruga, kao i predstavnici institucija i organizacija koje se bave mladima. To su, pre svih, predstavnici Udruženja građana "Šansa" i Omladine JAZAS-a Požarevac, kao resurs centara za sprovođnje programa „Mladi su zakon“ na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga.

Top