Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Usluga osiguranja zaposlenih (javna nabavka broj 2/2015)

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Mihajla Pupina 2

objavljuje

P O Z I V

za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluga

Usluga osiguranja zaposlenih

 (javna nabavka broj 2/2015)

 1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd; internet adresa: www.mos.gov.rs;
 2. Vrsta naručioca: organ državne uprave;
 3. Vrsta postupka javne nabavke: predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
 4. Vrsta predmeta javne nabavke: usluge - 66512000 – Usluge osiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog osiguranja;
 5. Kriterijum: najniža ponuđena cena. U slučaju da dve ili više ponuda budu imale istu cenu, kao najpovoljnija ponuda će se izabrati ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja menice od ugovorenog roka za konačno izvršenje posla;
 6. Opis predmeta javne nabavke: Usluga je kolektivno osiguranje zaposlenih, a osigurani slučajevi i osigurane su:
 • Smrt usled nesrećnog slučaja – 700.000,00 dinara;
 • Smrt usled bolesti – 300.000,00 dinara;
 • Invaliditet – 1.400.000,00 dinara;
 • Troškovi lečenja – 50.000,00 dinara;
 • Dnevna nadoknada – 250,00 dinara;

kao i:

 • Za slučaj teže bolesti – 100.000,00 dinara;
 • Hirurške intervencije – 100.000,00 dinara.
 1. Način preuzimanje konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija može se preuzeti lično uz ovlašćenje bez naknade u prostorijama Ministarstva za omladinu i sport, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd, kancelarija 15 od 12.00 do 16.00 časova, ili na Portalu uprave za javne nabavke i na internet stranici naručioca www.mos.gov.rs; konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
 2. Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda. Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte. na adresu: Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd, – pisarnica, sa naznakom:  „PONUDA   ZA  JAVNU  NABAVKU USLUGA  –  USLUGA OSIGURANjA ZAPOSLENIH, JAVNA NABAVKA BROJ  2/2015  –  NE OTVARATI“. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, potrebno je na koverti naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Ponuda mora da važi minimum 60 (šezdeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda;
 3. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 17.03.2015. godine u 09,30 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 17.03.2015. godine u 10,00 časova, u prostorijama Ministarstva za omladinu i sport, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će svoja ovlašćenja predati Komisiji pre otvaranja ponuda. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača;

 1. Rok za donošenje odluke: Naručilac će doneti odluku u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda;
 2. Lice za kontakt Aleksandra Lazarević, e-mail: aleksandra.lazarevic@mos.gov.rs, telefon: 011/3117581.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Top