Počela sa radom radna grupa za izradu Nacionalne strategije za mlade 2015-2025

Prvi korak ka izradi strateškog dokumenta koji će definisati omladinsku politiku u narednih deset godina i trogodišnjeg akcionog plana načinjen je 13. avgusta 2014. godine kada je održan konstitutivni sastanak Radne grupe za izradu ovog strateškog dokumenta i pripadajućeg akcionog plana. U skladu sa Odlukom koju je Vlada Republike Srbije donela 31. jula, na utvrđivanju pravaca razvoja omladinske politike u narednom periodu radiće pedeset i tri člana predstavnika državnih organa, organizacija i eksperti iz oblasti koje će biti obuhvaćene Nacionalnom strategijom za mlade.

U sklopu početnih aktivnosti na izradi Nacionalne strategije za mlade i akcionog plana, 20. avgusta 2014. godine održan je za koordinatore tematskih grupa uvodni trening u vezi sa procesom kreiranja strateškog dokumenta i akcionog plana.

Nacionalna strategija za mlade baviće se bitnim problemima iz različitih oblasti života mladih u Srbiji kao što su: zapošljavanje i preduzetništvo, obrazovanje i obuka, zdravlje i blagostanje, participacija i aktivizam, mobilnost i informisanje, socijalna inkluzija, kreativnost i kultura, bezbednost. Namera Ministarstva omladine i sporta je da Nacionalna strategija za mlade i akcioni plan budu kreirani kroz širok konsultativni proces, u partnerskom odnosu Vlade, civilnog sektora i mladih.

Top