Objavljeni javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

raspisuje

JAVNE KONKURSE

ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA 

OMLADINSKOG SEKTORA:

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju

3. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji

4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravo učešća na konkursima:

Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

Pravo učešća na konkursima 2, 3 i 4 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Način prijavljivanja na konkurs:

Prijave se mogu podneti elektronski ili putem pošte. U slučaju podnošenja više istih prijava, razmatraće se samo poslednja blagovremena.

Rok i način dostavljanja programa ili projekta:

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 19. marta 2016. godine. Prijavu elektronskim putem je moguće podneti do 19. marta 2016. godine, do 23:59 časova, a konkursna dokumentacija koja se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), će biti blagovremena ako bude primljena do 21. marta 2016. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom koja je predata pošti do 21. marta 2016. godine.

U slučaju elektronske prijave, podnosiocu će nakon uspešne potvrde slanja prijave na konkurs biti dostavljen automatski mejl o prijemu iste.

Prijave poslate poštom se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce programa. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:

            Ministarstvo omladine i sporta

            Sektor za omladinu

            Bulevar Mihajla Pupina 2

            11070 Beograd

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave, naziv i oblast konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata može se preuzeti ovde:

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju

3. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji

4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa, organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata u sledećim terminima: 11. marta i 15. marta 2016. godine u periodu od 12.30 do 15 časova.

Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs uz napomenu za koji datum se prijavljuju. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

OVDE možete preuzeti pregled sugestija, komentara i pitanja dostavljenih po pozivu iz najave konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.

Ministarstvo omladine i sporta je 23. februara 2016. godine zbog transparentnosti procesa i omogućavanja svim subjektima omladinske politike da daju svoj doprinos u pripremi javnih konkursa i unapređenju konkursne dokumentacije, objavilo najavu javnih konkursa, koja je sadržala predloge smernica i aplikacionih formulara za najavljene konkurse.

Po razmatranju svih prispelih pitanja, komentara i predloga, Ministarstvo omladine i sporta je ispitalo i unapredilo svoje predloge, ponovnim razmatranjem i usvajanjem jednog broja sugestija. Zahvaljujemo na odzivu i doprinosu u postupku pripreme javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.

Top