Objavljen konkurs za omladinskog predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Komisija Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (NAKZM), saglasno Memorandumu o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta 24. oktobra 2016. godine, raspisuje

KONKURS ZA OMLADINSKOG PREDSTAVNIKA/CU

REPUBLIKE SRBIJE U UPRAVNOM ODBORU

REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropskih perspektiva mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalna kancelarija za saradnju mladih je institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Upravni odbor Regionalne kancelarije za saradnju mladih (u daljem tekstu: Upravni odbor) čini dvanaest (12) članova, šest (6) predstavnika ugovornih strana neposredno odgovornih za omladinsku politiku i šest (6) omladinskih predstavnika/ca ugovornih strana, čime se osigurava učešće mladih u procesu donošenja odluka.

Kandidata/kinju izabranog/u ovim konkursom udruženja uz obrazloženi predlog predlažu Ministarstvu omladine i sporta koje dalje predlog podnosi Vladi Republike Srbije koja imenuje i razrešava omladinskog predstavnika/cu.

Izabrani predstavnik/ca Republike Srbije u Upravnom odboru rad obavlja u trajanju od tri (3) godine, bez mogućnosti produženja, bez nadoknade i u radu zastupa interese Republike Srbije.

Dužnosti omladinskog predstavnika/ce kao člana Upravog odbora, između ostalog, obuhvataju ali nisu ograničene na usvajanje godišnjih operativnih planova, usvajanje godišnjih budžeta, učešće u odobravanju godišnjih programskih i finansijskih izveštaja, učešće u obezbeđivanju političke podrške ugovornih strana za strateške, operativne i finansijske planove, davanje saglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima, učešće u postupku za imenovanje i razrešenje Generalnog sekretara Regionalne kancelarije za saradnju mladih, odlučivanje o zaključivanju sporazuma o saradnji sa učesnicima i organizacijama izvan ugovornih strana i redovno učešće na svim sastancima Upravnog odbora. Pored navedenog obavezno je i prisustvo na konsultativnim sastancima sa udruženjima koji bi prethodili sastancima Upravnog odbora, kao i redovno izveštavanje udruženja o postignutim rezultatima u radu.

Uslovi, neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 

 • državljanin/ka Republike Srbije;
 • uzrasta od 18 do 30 godina;
 • napredni nivo znanja engleskog jezika;
 • aktivno učestvovanje u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou najmanje tri godine;
 • učestvovanje u kreiranju i sprovođenju projekata usmerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru Nacionalne strategije za mlade;
 • poznavanje rada nacionalnih i lokalnih aktera omladinske politike;
 • učešće u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tela ili sektora;
 • sposobnost povezivanja interesnih grupa na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • sposobnost strateškog promišljanja;
 • otvorenost za saradnju sa svim akterima iz oblasti omladinske politike;
 • veštine zagovaranja;
 • visok nivo veština asertivne komunikacije;
 • poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;
 • demonstriranje i promovisanje vrednosti aktera omladinske  politike;
 • aktivno poznavanje i korišćenje IKT tehnologija (imejl, društvene mreže, ofis paket).

Potrebna dokumentacija:

 

 • popunjen prijavni formular;
 • biografija („Europass” format);
 • tri (3) pisma preporuke.

Prijavni formular se može preuzeti na adresama www.koms.rs www.napor.net i www.asocijacijakzm.org

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu: konkurs.ryco2019@gmail.com sa naznakom: Prijava za omladinskog predstavnika u UO RKSM, u roku od deset (10) dana od dana objave konkursa.

Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje. Sa kandidatima/kinjama koje prođu prvi krug selekcije biće organizovani intervjui.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete se obratiti na imejl adresu: konkurs.ryco2019@gmail.com.

Više informacija o radu Regionalne kancelarije za saradnju mladih možete videti na: www.rycowb.org.

 

Top