Objavljen javni poziv za predlaganje / prijavljivanje kandidata za članstvo u Savetu za mlade iz reda uglednih stručnjaka

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa članom 16. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11),

objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANjE/PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA ČLANSTVO U SAVETU ZA MLADE IZ REDA UGLEDNIH STRUČNjAKA

1. O Savetu za mlade

Na osnovu člana 16. Zakona o mladima, na predlog ministarstva nadležnog za poslove omladine, Vlada Republike Srbije je obrazovala Savet za mlade 2014. godine, kao savetodavno telo koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike.

Savet za mlade čine predstavnici organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, kancelarija za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci. Najmanje jednu trećinu članova Saveta čine predstavnici mladih iz reda udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

2. Cilj raspisivanja javnog poziva

Javni poziv raspisuje se radi određivanja istaknutog stručnjaka koje će Ministarstvo omladine i sporta, u skladu sa odgovarajućim zakonskim ovlašćenjima, predložiti Vladi za članstvo u Savetu za mlade.

3. Kriterijumi za izbor

Od kandidata se očekuje da ima iskustvo na polju omladinske politike u trajanju od najmanje sedam godina, stečeno visoko obrazovanje (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine) i da nema privatni interes u udruženjima/savezima.

Rangiranje i izbor kandidata iz reda istaknutih stručnjaka vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) posedovanje iskustva u istraživačkim projektima koji se bave mladima;

2) posedovanje iskustva u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou;

3) posedovanje iskustva u kros-sektorskom radu u različitim oblastima od interesa za mlade;

4) broj i vrsta radova iz oblasti omladinske politike objavljenih u relevantnim časopisima i drugim publikacijama;

5) angažman u domaćim i međunarodnim institucijama/organizacijama koje se bave mladima.

4. Način podnošenja prijava

Prijave se podnose na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

sa naznakom: Za javni poziv – imenovanje članova Saveta za mlade

ili elektronskom poštom na adresu: omladina@mos.gov.rs

sa naznakom: Za javni poziv – imenovanje članova Saveta za mlade

Uz prijavu se dostavljaju sledeća dokumentacija:

1) radna biografija (CV);

2) motivaciono pismo (u pismu navesti način na koji kandidat želi i smatra da može da doprinese radu Saveta);

3) dokaz o iskustvu na polju omladinske politike;

4) dokaz o stečenom visokom obrazovanju;

5) spisak objavljenih radova;

6) preporuke institucija i organizacija u kojima je kandidat bio angažovan.

Rok za podnošenje prijava je 21. decembar 2020. godine.

NAPOMENA: Za članstvo i rad u Savetu za mlade ne isplaćuje se naknada.

 

Top