Objavljen javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2017. godinu,

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA

OMLADINSKOG SEKTORA, I TO:

 

  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Pravo učešća na konkurs imaju jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 25. sepembra 2017. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem  - „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija prispe na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 25. sepembra 2017. godine do 15:30 časova.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje), odnosno 25. sepembra 2017. godine.

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u Smernicama za podnosioce programa ili projekta. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Beograd

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave, naziv i oblast konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce programa ili projekata može se preuzeti ovde:

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 011/311-33-19 ili putem elektronske pošte na adresu:  konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Top