Objavljen Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji

JAVNE KONKURSE

ZA INFORMISANjE I PODIZANjE KAPACITETA MLADIH ZA AKTIVNIJE

UČEŠĆE U EU PROGRAMU ERAZMUS+ U REPUBLICI SRBIJI

Pravo učešća na konkursu:

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 17. novembra 2016. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 17. novembra 2016. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 17. novembra 2016. godine).

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u Smernicama za podnosioce programa ili projekta. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Beograd

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave, naziv i oblast konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata može se preuzeti OVDE i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 335.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 7164 ili putem elektronske pošte na adresu: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs.

Top