KONKURS ZA OMLADINSKOG PREDSTAVNIKA ILI PREDSTAVNICU REPUBLIKE SRBIJE U UPRAVNOM ODBORU REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (Nacionalna KZM) sprovode postupak predlaganja omladinskog predstavnika ili predstavnice u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office - RYCO), na osnovu Memoranduma o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta 24. oktobra 2016. godine.

Upravni odbor Regionalne kancelarije za saradnju mladih je najviše telo donošenja odluka, koje odluke donosi konsenzusom i čini ga 12 članova/ca, od kojih šest predstavnika/ca ugovornih strana neposredno odgovornih za omladinsku politiku i šest omladinskih predstavnika/ca ugovornih strana, čime je osigurano učešće mladih u procesu donošenja odluka. Kandidata/kinju izabranog/u ovim konkursom udruženja, uz obrazloženi predlog, predlažu Ministarstvu omladine i sporta koje dalje predlog podnosi Vladi Republike Srbije koja imenuje i razrešava omladinskog predstavnika/cu.

Omladinski predstavnik obavlja mandat u trajanju od tri godine, bez mogućnosti produženja.

Dužnost omladinskog predstavnika/ce kao člana Upravnog odbora je, između ostalog:  

 • predstavljanje interesa mladih i zagovaranje za unapređenje položaja mladih kako u Republici Srbiji tako i u regionu, u okviru rada Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih,
 • učešće u usvajanju trogodišnjeg strateškog plana i godišnjih operativnih planova,
 • usvajanje godišnjih budžeta i trogodišnjeg finansijskog plana,
 • odobravanje godišnjih programskih i finansijskih izveštaja,
 • davanje saglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima,
 • imenovanje i razrešenje generalnog sekretara Sekretarijata,
 • odlučivanje o zaključivanju sporazuma o saradnji sa učesnicima i organizacijama izvan ugovornih strana,
 • osnivanje odbora za izbor osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka,
 • izveštavanje civilnog društva, udruženja, saveza i krovnog saveza mladih o radu i postignutim rezultatima.

Uslovi, neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • državljanin/ka Republike Srbije;
 • uzrasta od 18 do 30 godina;
 • napredni nivo znanja engleskog jezika;
 • aktivno učestvovanje u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou najmanje tri godine;
 • aktivno učešće kroz omladinski civilni sektor i učešće u kreiranju i sprovođenju projekata usmerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru Nacionalne strategije za mlade;
 • poznavanje rada nacionalnih i lokalnih subjekata omladinske politike;
 • učešće u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tela ili sektora;
 • sposobnost povezivanja interesnih grupa na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • sposobnost strateškog promišljanja i dvosmerne komunikacije sa mladima;
 • otvorenost za saradnju sa svim akterima iz oblasti omladinske politike;
 • veštine zagovaranja;
 • visok nivo veštine asertivne komunikacije;
 • poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;
 • demonstriranje i promovisanje vrednosti aktera omladinske politike;
 • aktivno poznavanje i korišćenje IKT tehnologija (elektronska pošta, društvene mreže, office paket).

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijavni formular,
 2. Biografija („Europas“ format),
 3. 3 pisma preporuke.

Prijavni formular se može preuzeti na adresama: koms.rs, napor.net i asocijacijakzm.org.

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu: konkurs.ryco@zamlade.rs sa naznakom: Prijava za omladinskog predstavnika/predstavnicu u UO RKSM, u roku od 15 dana od dana objave konkursa.

Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade će na osnovu Memoranduma o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih obrazovati tročlanu komisiju radi sprovođenje konkursa za omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Nakon administrativne provere pristiglih prijava, sa kandidatima i kandidatkinjama koji uđu u uži izbor će biti sproveden intervju.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete da se obratite elektronskom poštom na adresu: konkurs.ryco@zamlade.rs

______________________________________________

Istorijat Regionalne kancelarije za saradnju mladih:

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, 4. jula 2016. godine u Parizu potpisan je Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču.

Od 2017. godine kada je počela sa radom, Regionalna kancelarija za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) funkcioniše kao institucionalni mehanizam za saradnju mladih Zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje mladih, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Više informacija o procesu formiranja i radu Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana možete videti na: https://www.rycowb.org/

Top