Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine

Ministarstvo omladine i sporta sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine.

Javna rasprava o Predlogu strategije sprovodi se u periodu od 29. jula do 19. avgusta 2022. godine.

Ministarstvo omladine i sporta poziva predstavnike državnih organa i organizacija, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, međunarodnih organizacija civilnog društva i druga zainteresovana lica da daju svoje predloge, komentare i sugestije na Predlog strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine u obrascu koji je objavljen sao ostalim neophodnim dokumentima na na sledeću elektronsku adresu: omladina@mos.gov.rs

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo omladine i sporta će razmotriti sve prispele primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije i u roku od 15 dana od završetka javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva omladine i sporta i na Portalu eKonsultacije.

Predlog strategije za mlade u Republici Srbiji

Poziv za javnu raspravu

Eks post analiza

Eks ante analiza

Zaključak o sprovođenju

Obrazac za komentare

Zbirna tabela sa odgovorima

 

Top