Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu 2013. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU DOPINGA U SPORTU 2013. GODINE
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU DOPINGA U SPORTU 
Radna grupa za pripremu teksta radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, koju je formirao ministar omladine i sporta, izradila je radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Javna rasprava o radnoj verziji zakona o izmenama i dopunama zakona sprovodi se do 15. januara 2014. godine, a po okončanju javne rasprave, Ministarstvo omladine i sporta sačiniće konačnu verziju Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona za razmatranje i odlučivanje na sednici Vlade Republike Srbije. Svi zainteresovani svoje komentare mogu dostaviti poštom Ministarstvu omladine i sporta, Kabinet ministra, sa naznakom „Za radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga”, Bulevar Mihajla Pupina broj 2,11000 Beograd, ili putem obrasca za komentare, na e-poštu: zakon.doping@mos.gov.rs Radna verzija Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu Veličina: 156 KB PREUZIMANjE Obrazloženje - Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu Veličina: 70 KB PREUZIMANjE Rešenje o obrazovanju radne grupe za pripremu teksta nacrta zakona Veličina: 453 KB PREUZIMANjE Obrazac za komentare Veličina: 61KB PREUZIMANjE
Top