Sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Republici Srbiji

U svrhe sistemskog praćenja stanja mladih u Republici Srbiji, njihovih potreba, stavova i izazova sa kojima se suočavaju, a sa krajnjim ciljem unapređenja omladinske politike i uslova za bolji život mladih, Ministarstvo od donošenja Nacionalne strategije za mlade 2008. godine i Akcionog plana 2009-2014. godine, jednom godišnje sprovodi istraživanja o proceni trenutnog položaja mladih u Republici Srbiji. Ova istraživanja bila su jedno od osnovnih polazišta Ministarstva za izradu i praćenje realizacije svih strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike, kao i za postavljanje prioriteta kod finansiranja programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Praćenje položaja mladih kroz ova istraživanja važno je i sa stanovišta utvrđivanja ostvarenosti indikatora Nacionalne strategije za mlade.

Godišnja istraživanja o položaju i potrebama mladih realizuju se putem javne nabavke u skladu sa sredstvima utvrđenim u budžetu Republike Srbije. Istraživanja su nacionalnog karaktera, sprovode se na reprezentativnom uzorku i obuhvataju sve oblasti od značaja za mlade. Sva do sada realizovana istraživanja dostupna su na zvaničnom sajtu Ministarstva omladine i sporta.

Gde i kako

Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 335)
Odsek za strateške, normativne i analitičke poslove
Šef odseka
Aleksandar Voštić
Kontakt osoba: Emilija Panić
Telefon: 011/311-7164, tel/faks: 011/311-1966
El. pošta: aleksandar.vostic@mos.gov.rsemilija.panic@mos.gov.rs

Korisni linkovi

www.mos.gov.rs

Pravni osnov

Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/15)

 

Top