Pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može podneti svako u pisanoj ili elektronskoj formi na e-mail: kabinet@mos.gov.rs.

Zahtev se može podneti i usmenim putem, saopštavanjem u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno, u skladu sa odredbama člana 15. stav 7. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U zahtevu, koji mora da sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije, ne mora se navesti razlog traženja informacija.

Državni organ obavezan je da navede na koji način se pristup informacijama ostvaruje (uvid, kopija,...) i može naplatiti samo troškove umnožavanja i upućivanja kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju i koliko iznose troškovi umnožavanja.

Državni organ je dužan da postupi po zahtevu bez odlaganja, najduže u roku od 48 sati, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste tražene informacije, kao i da omogući pristup informaciji ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga određenih Zakonom.

Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv rešenja državnog organa, kao i u slučaju da isti ne udovolji zahtevu ili ne donese rešenje kojim se odbija zahtev.

Takođe, podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor na zaključak kojim se zahtev tražioca odbacuje kao neuredan.

Zahtev se upućuje službi unutar Sektora koja je zadužena za datu oblast, u pismenoj formi, koja se može uputiti poštom ili predati na pisarnici, na adresi Palata Srbija, istočni ulaz, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, 11079 Beograd.

Top