Сектор за омладину

У Сектору за омладину обављају се послови који се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике; спровођење националне политике и припрему и спровођење националне стратегије за младе, као и на акционе планове и програме; рад Фонда за младе таленте; подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима при организовању међународних омладинских манифестација и скупова у Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији; стварање услова за оснивање и рад канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу; праћење спровођења омладинске политике на свим нивоима власти; као и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за омладину образују се уже унутрашње јединице:

 • Одсек за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове;
 • Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе.

У Одсеку за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове обављају се послови који се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне политике; припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Националне стратегије за младе на свим нивоима власти и вођење базе података о спровођењу стратегије на свим нивоима власти; праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији; праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања у вези са омладином; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе; израду елабората, анализа и студија које служе као стручна основа за спровођење политике у овој области; учествовање у изради нацрта закона, подзаконских аката и других прописа који се односе на омладину и на рад Фонда за младе таленте; припрему мишљења о предлозима и нацртима аката која припремају друга министарства из делокруга Сектора; израду предлога протокола о сарадњи у области омладинске политике са различитим институцијама и организацијама у Републици Србији; припрему материјала из делокруга Одсека везаних за међународну сарадњу у области омладинске политике у координацији са Сектором за међународну сарадњу и друге послове из делокруга Одсека.

У Групи за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе обављају се послови који се односе на: стварање услова за оснивање и рад канцеларија за младе; праћење омладинске политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу; подршку младима за активно учешће у локалној заједници; праћење реализације програма омладинских организација и удружења и јединица локалне самоуправе; прикупљање и обједињавање мерљивих података о младима на основу праћења реализације програма и пројеката који се спроводе у јединицама локалне самоуправе а усмерени су на младе, као и континуирано ажурирање истих; израду анализа о ефектима програма и пројеката које реализују удружења и канцеларије за младе и извештавање о истим; анализирање и проверу финансијских извештаја у области омладине; вођење базе података локалних канцеларија за младе, удружења младих, удружења за младе и њихових савеза; подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; подизање капацитета омладинских удружења и канцеларија за младе; припрему публикација из области политике младих; уређивање интернет презентације Сектора за омладину; развој система информисања младих на локалном нивоу; сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе при организовању међународних манифестација и скупова у координацији са Сектором за међународну сарадњу и европске интеграције; подстицање неформалног образовања младих и друге послове из делокруга Групе.

Услуге које пружа Сектор за омладину

 • Подизање капацитета омладинских организација за реализацију циљева Националне стратегије за младе и активности планираних Акционим планом за њено спровођење
 • Подршка успостављању одрживог система каријерног вођења и саветовања као и континуирана промоција каријерног вођења и саветовања у складу са циљевима Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и активностима планираним Акционим планом за њено спровођење
 • Информисање младих о различитим конкурсима и приликама за волонтерски рад
 • Обука удружења младих и удружења за младе за писање пројеката
 • Сарадња са удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима у изради и спровођењу стратешких докумената из области омладинске политике
 • Подстицање и остваривање међународне сарадње која се односи на омладину
 • Системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици Србији
 • Подршка локалним самоуправама у оснивању локалних канцеларија за младе и координацији активности локалних канцеларија за младе
 • Подршка локалним самоуправама у изради и имплементацији локалних акционих планова за младе
 • Јачање капацитета локалних и регионалних координатора канцеларија за младе
 • Координирање рада Фонда за младе таленте и административно-технички послови за потребе овог тела
 • Помоћ стипендистима Фонда за младе таленте у наставку образовања и даљем стручном усавршавању кроз услуге које пружа Центар за каријерно вођење и саветовање младих талената

 

в.д. помоћника министра за омладину

Снежана Жугић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд источно крило, 3. спрат, канцеларија број 342 Тел: 011/311-23-10, 213-89-31   Ел. пошта: snezana.zugic@mos.gov.rs

 

Одсек за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове 

 

Шеф одсека - Александар Воштић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд источно крило, 3. спрат, канцеларија број 334 Тел: 011/313 0910 Eл. пошта: aleksandar.vostic@mos.gov.rs

 

Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе

Руководилац групе – 

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд источно крило, 3. спрат, канцеларија број 341 Тел: 011/311-1975 Ел. пошта:  

 

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У оквиру Министарства омладине и спорта налази се и Фонд за младе таленте Републике Србије, који се по свом пољу деловања бави истом старосном популацијом као и Сектор за омладину. Годишње се стипендира и награђује близу 3300 ученика средњих школа и студената. Од дана од када је основан, од августа 2008. године, Фонд је доделио преко 31.200 награда и стипендија студентима и ученицима средњих школа, а за те намене је утрошено преко 8,3 милијарди динара(бруто).

Председник Фонда за младе таленте је Вања Удовичић, министар омладине и спорта, а чланови Фонда су министар финансија, министар просвете, науке и технолошког развоја, министар културе и информисања, ректор Универзитета у Београду и председник Српске академије наука и уметности.

Од 2010. године, награда која се додељује талентованим и успешним ученицима и студентима, носи име „Доситеја“ по српском реформатору и просветитељу Доситеју Обрадовићу.

Више информација о Фонду за младе таленте можете пронаћи овде.

 

Руководилац Радне групе Фонда

Јелена Праизовић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд источно крило, 3. спрат, канцеларија број 337  Тел: +381 11 3110 785 (од 9 до 12 часова)  Ел. пошта: fond@mos.gov.rs

Top