EU integracije i međunarodna saradnja

Čime se bavi međunarodna saradnja Ministarstva omladine i sporta? Međunarodna saradnja Ministarstva omladine i sporta se odnosi na unapređenje saradnje i odnosa sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, o pitanjima koja se tiču omladine i sporta i prevazilaze nacionalne okvire. U okviru Ministarstva omladine i sporta funkcioniše Grupa za međunarodnu saradnju, koja blisko sarađujući sa drugim organizacionim jedinicama, realizuje aktivnosti u ovom domenu. Aktivnosti na polju međunarodne saradnje mogu se podeliti u bilateralne aktivnosti i aktivnosti koje se realizuju sa međunarodnim organizacijama/institucijama:

 

 1. Bilateralne aktivnosti

Bilateralna saradnja se realizuje kroz razmenu informacija, znanja i iskustava sa institucijama i organizacijama iz oblasti omladine i sporta, omladinske i sportske razmene, kao i razmene stručnjaka različitih profila, realizaciju zajedničkih projekata u oblastima omladine i sporta, učešće na skupovima, seminarima, konferencijama i drugim aktivnostima na bilateralnom nivou i slično. Dodatni podsticaj realizaciji pomenutih aktivnosti ostvaruje se kroz potpisivanje bilateralnih sporazuma o saradnji u oblastima omladine i sporta, koji predstavljaju institucionalni okvir za intenziviranje i konkretizovanje saradnje sa određenom zemljom. Ministarstvo omladine i sporta ima potpisane sporazume o saradnji sa nadležnim organima Republike Albanije, NDR Alžir, Republike Azerbejdžan, Republike Belorusije, Bosne i Hercegovine, Republike Grčke, Republike Indonezije, Republike Makedonije, Republike Portugal, Republike Srpske, Republike Slovačke, Republike Slovenije, Republike Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Ukrajine, Kraljevine Holandije, Crne Gore. Niz sporazuma je pred samim potpisivanjem.

 

 1. Saradnja sa međunarodnim organizacijama/institucijama
 • Evropska unija
 • Savet Evrope
 • Ujedinjene nacije
 • Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
 • Druge međunarodne organizacije/institucije

Evropska unija

Ministarstvo omladine i sporta daje aktivan doprinos procesu evrointegracija Republike Srbije, kroz aktivnosti u okviru Pregovaračkog poglavlja 26 (PG 26) – Obrazovanje i kultura. S tim u vezi, učestvuje u pripremi Pregovaračke pozicije za PG 26 i preduzima neophodne korake u uspostavljanju adekvatne strukture za sprovođenje EU programa za obrazovanje, trening, omladinu i sport Erazmus+ na nacionalnom nivou, što je uslov za zatvaranje PG 26. Takođe, do kraja godine predviđeno je dodatno podizanje kapaciteta predstavnika omladinskog sektora za korišćenje dostupnih fondova kroz Erazmus+ program, i s tim u vezi, biće organizovan Nacionalni informativni dan i niz treninga na lokalu. Pažnja se posvećuje i promociji sportske komponente Erazmus+ programa, sa ciljem upoznavanja sportskih organizacija sa prioritetima Programa i modalitetima za korišćenje istog, uz redovne aktivnosti koje se tiču njihovog informisanja i podizanja kapaciteta. S tim u vezi, do kraja 2015. godine biće održan informativni dan na temu predstavljanja sportske komponente Erazmus+ različitim sportskim subjektima. Pored učešća u programu Erazmus+ i preduzimanja koraka na uspostavljanju adekvatne strukture za njegovo sprovođenje u Republici Srbiji, Ministarstvo trenutno sprovodi (ili je sprovelo) i sledeće aktivnosti u vezi sa evrointegracijskim procesima:

 • učešće u izradi EU Izveštaja o mladima – kroz Izveštaj, podaci iz omladinske politike naše zemlje predstavljeni su EU članicama;
 • Učešće u radu Erazmus+ komiteta, tela Evropske komisije koje prati sprovođenje Erazmus+ programa na evropskom nivou;
 • učešće u radu različitih podgrupa u sklopu Otvorenog metoda koordinacije.

Savet Evrope

Ministarstvo omladine i sporta aktivni je član različitih tela u oblastima omladine i sporta ove međunarodne organizacije, a učestvuje i promoviše sve aktivnosti od značaja za omladinske i sportske aktere koje ova organizacija sprovodi.

Omladinski sektor

 • Republika Srbija aktivna je u Parcijalnom sporazumu o mobilnosti mladih kroz evropsku omladinsku karticu Saveta Evrope, čiji je cilj unapređenje mobilnosti mladih.
 • Takođe, Republika Srbija je aktivna u Parcijalnom sporazumu Centar Sever-Jug i u sklopu istog će, uz podršku Saveta Evrope, u oktobru 2015. godine održati nacionalnu konferenciju „Globalno obrazovanje u Srbiji“, sa ciljem da se kroz razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse podstakne proces razvoja globalnog obrazovanja u Republici Srbiji.
 • Uspešno je okončan proces akreditovanja prvog omladinskog centra u Republici Srbiji po standardima Saveta Evrope – Ekološkog centra Radulovački u Sremskim Karlovcima, koji „oznaku kvaliteta“ Saveta Evrope zvanično nosi od 1. januara 2015.
 • Nezavisni tim evaluatora Saveta Evrope realizovao je ekspertsku misiju sa ciljem evaluacije sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period 2008-2014. godine i pripremio izveštaj koji je predstavljen na nacionalnom i međunarodnom nivou, sa preporukama za dalji razvoj omladinskog sektora u Republici Srbiji.
 • Ministarstvo omladine i sporta priključilo se evropskoj kampanji Saveta Evrope za borbu protiv govora mržnje na Internetu i među prvima iniciralo nacionalnu kampanju i pristupilo formiranju Nacionalnog komiteta za sprovođenje kampanje za borbu protiv govora mržnje na Internetu, a pruža podršku i kampanji „1 od 5“, koju u Republici Srbiji zvanično sprovodi Incest trauma centar.

Sport

 • Ministarstvo omladine i sporta među prvima je potpisalo Konvenciju Saveta Evrope o manipulisanju sportskim rezultatima tokom Konferencije ministara zaduženih za sport (Švajcarska, 17-19. septembar 2014. godine), obavezujući se time da će Republika Srbija dati puni doprinos borbi protiv manipulacije i nameštanja mečeva i zalažući se za promociju pravih vrednosti u sportu.
 • U oblasti sporta, Ministarstvo omladine i sporta aktivno je na međunarodnom nivou u telima nadležnim za sport kao što su EPAS  - Prošireni Parcijalni sporazum za sport i T-RV komitet orijentisan na borbu protiv nasilja na sportskim stadionima, te aktivno podstiče međunarodnu saradnju pojedinaca, klubova i saveza u oblasti sporta.

Ujedinjene nacije

Ministarstvo omladine i sporta učestvuje u pripremi i sprovođenju projekata sa različitim agencijama UN, kao što su: Međunarodna organizacija za migracije - IOM, Međunarodna organizacije rada - ILO, Dečiji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF, Razvojni program Ujedinjenih nacija - UNDP, itd. Takođe, davalo je doprinos sprovođenju Milenijumskih ciljeva razvoja UN, te učestvovalo u izradi ciljeva održivog razvoja za period nakon 2015. godine, u čijoj će realizaciji takođe igrati značajnu ulogu. Uspostavljena je i aktivna saradnja sa Uneskom, ne samo kroz angažman u okviru Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom, već i kroz učešće u svim dostupnim programima i aktivnostima ove agencije koji se odnose na oblasti omladine i sporta (Program participacije, Program mladih profesionalaca, Anti-doping fond, i dr).

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

Ministarstvo omladine i sporta aktivno učestvuje u predsedavanju Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i s tim u vezi, septembra 2015. godine organizovalo je konferenciju “Radeći sa mladima za mlade: zaštita od radikalizacije“, koja je okupila mlade ambasadore OEBS i druge aktere od značaja za temu. Sa ponosom ukazujemo da su za vreme zajedničkog predsedavanja Švajcarske i Srbije mladi po prvi put uvršteni u prioritete agende. U prethodnom periodu urađeno je mnogo toga po ovom pitanju – tokom jula 2014. godine ugostili smo konferenciju „Model OEBS“ omladinskih ambasadora, a u sklopu projekta Krovne organizacije mladih Srbije „Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih“, koji smo podržali zajedno sa Stalnom misijom OEBS u Republici Srbiji, nakon inicijalnog treninga u Sremskim Karlovcima, održan je set radionica sa mladima širom Srbije. Zahvaljujući ovim radionicama, velikom broju mladih približene su vrednosti i osnovni principi rada OEBS, a na ovaj način mlade smo uključili i u konsultativni proces izrade nove strategije za mlade za period 2015-2025, budući da su razmatrani predlozi i ideje za deo strategije koji se odnosi na bezbednost mladih.

Saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama i institucijama

Pored saradnje sa Savetom Evrope, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Ujedinjenim nacijama, Ministarstvo omladine i sporta sarađuje i sa Britanski savetom, Programom pomoći SAD - USAID, Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GIZ, Evropskom trening fondacijom - ETF, MANPOWER, Vladama Kraljevine Norveške i Republike Italije, te nizom drugih međunarodnih subjekata od značaja, zahvaljujući čijoj podršci se dodatno razvijaju oblasti omladine i sporta u Republici Srbiji. Teme u okviru kojih se odvija saradnja su: omladinsko preduzetništvo, osnaživanje kancelarija za mlade, razvoj lokalnih akcionih planova, izgradnja mini pič terena, itd.

EU INTEGRACIJE

 1. UVOD: Pristupanje Evropskoj uniji

Evropska komisija je u zvanučnom mišljenju, koje je 12. oktobra 2011. godine objavljeno u Briselu, preporučila da se Republici Srbiji (RS) dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), te da se pregovori o članstvu otvore čim RS ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom. Marta 2012. godine, RS je od Evropskog saveta dobila zvaničan status kandidata za članstvo u EU. Odlukom Evropskog saveta od 28. juna 2013. godine, počeli su pristupni pregovori sa RS. U uvodnoj izjavi RS na prvoj Međuvladinoj konferenciji o pristupanju RS EU, održanoj 21.1.2015. godine, rečeno je da je cilj da RS bude u potpunosti spremna da preuzme obaveze iz članstva u EU do kraja 2018. godine, kako bi mogla da postane članica EU početkom narednog budžetskog perioda. Drugim rečima, cilj RS je da ima usaglašen zakonodavni i uspostavljen institucionalni okvir neophodan za primenu pravnih tekovina EU i da zatvori pregovore po većini pregovaračkih poglavlja do kraja 2018. godine. Šef pregovaračkog tima RS je prof. dr. Tanja Miščević. Na sednici Vlade RS, održanoj 13. avgusta 2015. godine, usvojeno je Rešenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju RS EU, čime su kompletirane sve strukture potrebne za vođenje pregovora sa EU. Pregovarački tim ima 24 člana, među kojima su stručnjaci iz državne administracije, nevladinog sektora, univerzitetski profesori, ali i predstavnici medija. Pregovarački tim učestvuje u izradi pregovaračkih pozicija za vođenje pregovora o pristupanju RS EU i zadužen je za vođenje pregovora o pristupanju, po svim poglavljima i u svim fazama pregovora. U okviru Pregovaračkog poglavlja 26 – obrazovanje i kultura (PG 26) razmatraju se i pitanja omladne i sporta. Predsednik za PG 26 je prof. dr Zoran Mašić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a ispred Ministarstva omladine i sporta članovi su S. Klašnja i U. Zeković. Oblast obrazovanje i obuka, mladi, sport i kultura je u primarnoj nadležnosti država članica EU. U procesu pridruživanja EU održan je 20. februara 2014. godine eksplanatorni, a 4. aprila 2015. godine bilateralni skrining za ovo poglavlje. Evropska komisija je nakon bilateralnog skrininga preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa RS u okviru PG 26. Dana 22.5.2015. godine, RS je dobila poziv da dostavi Pregovaračku pozivciju za PG 26. Za ovo poglavlje RS nisu data merila za otvaranje i zatvaranje, što znači da je RS u ovom poglavlju spremna za pregovore. U toku je izrada pregovaračke pozicije u kojoj se moraju naći sledeći delovi: Sažetak pregovaračke pozicije; Prikaz statusa usklađenosti; Planovi za potpuno usklađivanje zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama EU i obrazloženje pregovaračkih zahteva i Prihvatanje pravnih tekovina i pregovarački zahtevi. Pregovaračka pozicija treba da bude pripremljena do sredine oktobra 2015. godine.

OMLADINA

 1. Sažetak pregovaračke pozicije

Omladinska politika je u nadležnosti država članica EU tj. uspostavljen je otvoren metod koordinacije u omladinskoj politici u kome zemlje zajednički kreiraju pristupe u ovoj oblasti radi usklađivanja nacionalnih politika i postizanja zajedničkih ciljeva i razmenjuju primere dobre prakse. Iako otvoreni metod koordinacije spada u „meko pravoˮ (mere koje se u ovim politikama propisuju ipak su „obavezujećeˮ za države članice u različitom stepenu, ali nikada u formi direktive, uredbe, odluke), RS prihvata tekovine EU u Poglavlju 26 u delu koji se odnosi na omladinu i biće u poziciji da ih u potpunosti sprovede do stupanja u članstvo onako kako one glase na dan (definisan u Pregovaračkoj poziciji). RS će sprovesti preostale pravne tekovine u omladini, tj. tekovine nastale nakon podnošenja ove pregovaračke pozicije, do stupanja u članstvo EU, u skladu sa rezultatima pregovora u ovom poglavlju. RS ne zahteva specifična prilagođavanja u delu omladina u ovom poglavlju.

 1. Prikaz statusa usklađenosti
 • zakonodavni okvir (prikaz statusa formalne usaglašenosti)

Pravni okvir omladinske politike u RS je usaglašen sa dokumentima EU iz ove oblasti. U pogledu relevantnih dokumenata EU u oblasti omladinske politike postoji nekoliko preporuka, izveštaja i zaključaka, koji sadrže opšta načela i smernice za postupanje u ovoj oblasti. Svakako treba istaći značaj Uredbe EU o uspostavljanju Erazmus+ programa za obrazovanje, obuku, mlade i sport 2014-2020 („Službeni list EUˮ, L 347 od 20.12.2013. godine); Rezoluciju Saveta o obnovljenom okviru evropske saradnje u omladinskom polju 2010-2018/EU strategija za mlade ‒ investiranje i osnaživanje od 27. novembra 2009. godine („Službeni list EUˮ, C 311 od 19.12.2009. godine, str. 1-11); Preporuku Saveta o mobilnosti mladih volontera na prostoru EU od 20. novembra 2008. godine („Službeni list EUˮ, C 319 od 13.12.2008. godine, str. 8-10), Zajednički izveštaj Saveta i Komisije o implementaciji obnovljenog okvira evropske saradnje u oblasti omladine 2010-18 („Službeni list EUˮ, C 394 od 20.12.2012. godine, str. 5-16); Radni dokument Evropske komisije od 9. septembra 2012. godine: Rezultate prvog ciklusa otvorenog metoda koordinacije u omladinskom polju 2010-2012, SWD (2012) 256 finalno. Osnovni strateški i normativni dokumenti kojima je regulisana oblast omladinske politike u RS su: Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje za period od 2015. do 2017. godine; Zakon o mladima sa dva podzakonska akta i Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente RS.

Nacionalna strategija za mlade

(„Službeni glasnik RSˮ, broj 22/15) koju je Vlada donela 27. februara 2015. godine, zasnovana je na Ustavu RS, kao i na domaćim, evropskim i međunarodnim strateškim i zakonodavnim dokumentima relevantnim za omladinu. U izradi Nacionalne strategije za mlade pošlo se od Strategije EU za mlade ‒ investiranje i osnaživanje i Zajedničkog izveštaja Saveta i Evropske komisije o sprovođenju obnovljenog okvira za evropsku saradnju u oblasti rada s mladima. Pored ovih dokumenata, konsultovane su i dve razvojne inicijative u okviru razvojne Strategije EU, Evropa 2020: Mladi u pokretu i Nove veštine za nove poslove, kao i Deklaracija i Rezolucija Saveta Evrope o budućnosti omladinske politike: Agenda 2020. Takođe su uzete u obzir i preporuke iz nacrta evaluacionog izveštaja eksterne evaluacije Nacionalne strategije za mlade donete 2008. godine i Akcionog plana za njenu primenu (2009-2014) i radnih preporuka sveobuhvatnog pregleda omladinske politike u RS u periodu 2008-2014 nezavisnih eksperata Saveta Evrope, kao i godišnji izveštaji o sprovođenju Nacionalne strategije za mlade, Mladi – naša sadašnjost, istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji , Youth and Public Policy in Serbia , Studija o indikatorima omladinske politike u Republici Srbiji, Analiza položaja mladih u strategijama Vlade Republike Srbije i novijim sociološkim istraživanjima, Indikatori za praćenje populacije mladih u Srbiji, Stanje u omladinskoj politici – uporedna analiza RS i EU, istraživanje Položaj i potrebe mladih u Srbiji. Proces izrade Nacionalne strategije za mlade započet je jula 2014. godine donošenjem Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje. Vlada je u Radnu grupu imenovala 53 člana, predstavnike svih relevantnih državnih organa i institucija, predstavnike udruženja mladih, za mlade i njihovih saveza i stručnjake u oblasti omladinske politike. Strategija je doneta kroz širok konsultativni proces i učešće svih relevantnih aktera kroz 20 okruglih stolova, stručnih rasprava i javnih tribina i elektronskih konsultacija na kojima je učestvovalo nekoliko hiljada mladih. Strategijom se definiše devet strateških ciljeva (zapošljavanje i preduzetništvo, obrazovanje, vaspitanje i obuka, aktivizam i aktivno učešće, zdravlje i blagostanje, bezbednost, socijalna uključenost, mobilnost, informisanje i kultura i kreativnost) u oblastima od interesa za mlade. Strategija je usaglašena sa okvirom omladinske politike u EU definisanim kroz otvoren metod koordinacije.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade u periodu od 2015. do 2017. godine

(„Službeni glasnik RSˮ, broj 70/15) Vlada je donela 6. avgusta 2015. godine. Akcionim planom su precizirani indikatori koji prate: stepen realizacije akivnosti, period realizacije, nivo realizacije (republički, pokrajinski, lokalni), nosioci i učesnici procesa realizacije i definisana ukupno potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti.

Zakon o mladima

(„Službeni glasnik RS”, broj 50/11) je usvojen u julu 2011. godine u međunarodnoj godini mladih. Zakonom su uređene mere i aktivnosti koje preduzimaju RS, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih[7] i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade. Zakon o mladima je usaglašen sa pravnim dokumentima EU u omladinskom polju (posebno sa Rezolucijom Saveta o obnovljenom okviru evropske saradnje u omladinskom polju/EU strategijom za mlade). U 2014. godini su započete pripreme za izmene i dopune Zakona o mladima radi poboljšanja pravnog okvira za sprovođenje omladinske politike (mehanizmi za osnaživanje i veću participaciju mladih u društvu; unapređivanje uloge i odgovornosti krovnog saveza; mogućnosti osnivanja ustanova u oblasti omladinske politike; kvalitet rada kancelarija za mlade; profesionalizacija rada u omladinskom polju; finansiranje programa i projekata od javnog interesa; sistem monitoringa i evaluacije sprovođenja Nacionalne strategije za mlade i lokalnih akcionih planova kao osnove za donošenje odluka zasnovanih na činjenicama). U aprilu su pozvana omladinska udruženja, kancelarije za mlade, partneri i mladi da daju svoj doprinos u unapređenju Zakona o mladima, dok su u maju istim povodom organizovani okrugli stolovi u Novom Sadu, Kragujevcu, Užicu, Nišu i Beogradu. U februaru 2015. godine obrazovana je Posebna radna grupa koja je pripremila Prednacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima koji će biti predmet širokog konsultativnog procesa.

Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente RS („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 i 59/15) Fond je određen kao indirektni korisnik budžetskih sredstava u razdelu Ministarstva omladine i sporta. Fondom predsedava ministar omladine i sporta. Osnovni cilj Fonda je da omogući kontinuiranu podršku talentovanim mladima za njihov dalji profesionalni napredak na taj način što će studentima pružiti finansijsku pomoć za studije u zemlji i inostranstvu, a učenike srednjih škola finansijski nagraditi za uspehe postignute na međunarodnim i domaćim takmičenjima. 2.2. institucionalni okvir/administrativni kapaciteti (prikaz institucija nadležnih za sprovođenje pravnih tekovina EU, adekvatnost dostignutog nivoa kapaciteta); Ministarstvo omladine i sporta je nadležno za koordinaciju, razvoj i unapređenje omladinske politike, sprovođenje nacionalne politike i Nacionalne strategije za mlade, kao i druge nacionalne planove i programe koji se tiču mladih, podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima, zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese. Savet za mlade je savetodavno telo koje je u januaru 2014. godine obrazovala Vlada u skladu sa Zakonom o mladima, s ciljem da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređenje. Savet ima 24 člana od čega jednu trećinu članova čine predstavnici mladih. Savet za mlade omogućava strukturirani dijalog između mladih, s jedne strane, i predstavnika nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih institucija s druge strane. Do sada je Savet održao četiri sednice i aktivno učestvovao u izradi Nacionalne strategije za mlade. Fond za mlade talente RS je osnovan radi stvaranja mogućnosti da se pruži finansijska podrška obrazovanju i usavršavanju mladih talenata. Ovlašćenja za sprovođenje omladinske politike na pokrajinskom nivou pripadaju Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu. U novembru 2012. godine konstituisan je Savet za mlade Autonomne pokrajine Vojvodine kao pokrajinsko konsultativno telo. Na lokalnom nivou, do sada je u okvirima postojećih opštinskih i gradskih uprava u Republici Srbiji osnovano ukupno 145 kancelarija za mlade, od čega je 139 aktivno. Drugi relevantni državni organi, institucije i organizacije su nadležni za posebne oblasti u omladinskom sektoru i sarađuju sa Ministarstvom omladine i sporta i drugim subjektima omladinske politike na razvoju, praćenju i sprovođenju omladinske politike. U nevladinom sektoru, osnovni akteri u oblasti omladinske politike su: Krovna organizacija mladih Srbije – najviše predstavničko telo mladih u Srbiji je savez udruženja koji trenutno okuplja 87 organizacija, članica sa čitave teritorije Srbije, a osnovna uloga im je prepoznavanje potreba i zastupanje interesa mladih; promovisanje, podsticanje i podržavanje omladinskog organizovanja; učestvovanje u institucionalnim procesima donošenja odluka; analiziranje javne politike i učestvovanje u zagovaračkim procesima na nacionalnim nivou. Član je Evropskog omladinskog foruma. Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade je mreža lokalnih kancelarija za mlade (trenutno obuhvata 59 kancelarija za mlade) osnovana s ciljem da osigura kvalitet omladinske politike na lokalnom nivou, prati ispunjenost standarda u radu sa mladima, kao i da se razmenjuju primeri dobre prakse. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada je savez udruženja koji se zalaže za sistematsku brigu o mladima, promoviše sigurno okruženje i mogućnosti za lični i socijalni razvoj mladih kako bi postali aktivni članovi društva. Savez je osnovan sa ciljem osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada, profesionalizacije omladinskog rada u Republici Srbiji i prepoznavanje kompetenci stečenih kroz neformalno učenje u omladinskom radu.

 • preduzete mere sprovođenja i izazovi

U skladu sa Zakonom o mladima doneta su dva podzakonska akta: Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, broj 1/12) i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RSˮ, br. 8/12 i 11/13). Od januara 2012. godine, Ministarstvo omladine i sporta vodi Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u koju je do sada upisano 1066 udruženja mladih, za mlade i njihovih saveza koja je dostupna preko internet stranice Ministarstva omladine i sporta svim zainteresovanim korisnicima. S ciljem smanjenja nezaposlenosti, podsticanja preduzetništva i samozapošljavanja mladih prioritet u finansiranju projekata u omladinskom sektoru je postavljen na rezultat koji vodi ka stvaranju uslova za zapošljavanje mladih. Ministarstvo je finansijski podržalo projekte kojima se sprovode sledeće aktivnosti: obuke za zapošljavanje i omladinsko preduzetništvo, renoviranje i opremanje omladinskih klubova, radionice na temu zdravih stilova života, izgradnja teretana na otvorenom, otvaranje biznis inkubatora, vaspitanje i obrazovanje mladih, participacija i aktivizam mladih. Na osnovu praćenja projekata finansiranih u drugoj polovini 2014. godine, a koji su u vezi sa zapošljavanjem mladih, do sada su zaposlene 153 mlade osobe i kroz obuke je prošlo 1093 mladih. U toku je realizacija i 37 projekata vezanih za zapošljavanje mladih koji su odobreni 2015. godine a koji se finansiraju u ukupnom iznosu od 93,5 miliona dinara što predstavlja 47%  od ukupno dodeljenih sredstava u 2015. godini za projekte udruženja i jedinica lokalne samouprave kojima se realizuju ciljevi Nacionalne strategije za mlade. Ovim projektima planirano je da kroz obuke prođe preko 4500 mladih sa ciljem realizacije radne i stručne prakse, zapošljavanja i samozapošljavanja kao i da se o mogućnostima za zaposlenje u okviru karijernog informisanja i savetovanja informiše preko 20.000 mladih. Ministar je u februaru 2015. godine u saradnji sa predstavnicima mladih iz organizacija civilnog društva, pokrenuo inicijativu za prepoznavanje razloga i stvaranje uslova za zapošljavanje mladih (nezaposlenost mladih je najveći izazov s kojim se mladi u RS suočavaju: 47,1% mladih uzrasta 15-24 u 2014. godini u RS bila je stopa nezaposlenosti, a 36,5% mladih uzrasta 15-30 godina) s ciljem da se kroz razgovore sa najvećim poslodavcima identifikuju uzroci slabe zapošljivosti mladih, kao i potencijalni predlozi mera za unapređenje njihovog položaja na tržištu rada. U pripremi je Nacionalni program mera zapošljavanja mladih. Pripremljena je baza podataka za sve opštine i obuhvata informacije o kancelarijama za mlade i njihovim aktivnostima u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou. Usvojeno je 10 novih lokalnih akcionih planova za mlade (ukupno je usvojeno 144 lokalna akciona plana za mlade od čega je 90 „na snaziˮ) i otvoreno 14 omladinskih klubova tako da ih danas u Republici Srbiji ima ukupno 58. U okviru programa MLADI SU ZAKON u 2015. godini je započeta realizacija 30 volonterskih kampova u 16 okruga. Volonteri iz zemlje i inostranstva na ovim kampovima doniraće preko 26.000 volonterskih radnih sati za razvoj lokalnih zajednica u Republici Srbiji. U 2014. godini u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija započeta je eksterna evaluacija Nacionalne strategije za mlade iz 2008. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje 2009-2014. Prvi nacrt evaluacije je javno razmatran početkom decembra 2014. godine, a finalna verzija je pripremljena krajem marta 2015. godine i predstavljen zainteresovanoj  javnosti na skupu posvećenom početku primene Nacionalne strategije za mlade održanom maja 2015. godine. U saradnji sa Savetom Evrope pripremljen je Izveštaj – sveobuhvatni pregled omladinske politike u Srbiji u periodu 2008-2014, na kome je punih godinu dana radio nezavisni ekspertski tim Saveta Evrope. Nacionalno predstavljanje Izveštaja održano je u februaru 2015. godine, dok je međunarodnoj javnosti predstavljen u Budimpešti, aprila 2015. godine. U 2014. godini je realizovan projekat „Studija izvodljivosti za izbor najpodesnijeg modela nacionalnog resursnog centra za karijerno vođenje i savetovanje i dalji razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji” iz sredstava predpristupne pomoći IPA. Nastavljena je saradnja sa Evropskim centrom znanja o omladinskoj politici budući da RS ima korespondenta u pomenutom centru. RS je prvi put u okviru procesa otvorenog metoda koordinacije 2014. godine učestvovala u pripremi priloga za EU izveštaj o mladima. Ministarstvo omladine i sporta kao nadležno za koordinaciju čitavog procesa obezbedilo je učešće svih relevantnih državnih organa i institucija, kao i organizacija civilnog društva. Učešćem u pripremi priloga za EU izveštaj o mladima, RS je omogućila da rezultati koji su do sada učinjeni u omladinskoj politici budu vidljivi na evropskom nivou, ali i da po objavljivanju EU izveštaja o mladima, ima uvid u aktivnosti koje države članice EU primenjuju u oblastima od interesa i značaja za mlade. RS je od 2015. godine postala punopravni član Evropske mreže politike celoživotnog vođenja u čijem radu su do tada predstavnici Ministarstva učestvovali u svojstvu posmatrača. Formirana je nacionalna delegacija za učešće u radu Mreže. Delegacija RS učestvovala je u radu omladinskih konferencija EU, kao i sastanku državnika nadležnih za mlade, tokom italijanskog i letonskog predsedavanja Savetom ministara (Rim 2014, Riga 2015). Ministar omladine i sporta je u oktobru 2014. godine aktivno učestvovao u radu prvog Globalnog foruma o omladinskim politikama koji je održan u Bakuu, Azerbejdžan i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom obeležavanja dvadesetogodišnjice donošenja Svetskog plana akcije za mlade (Njujork, maj 2015). U sklopu posete evropskog komesara za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibora Navračiča, RS u julu 2015. godine, organizovan je sastanak sa ministrom omladine i sporta, uz prisustvo predstavnika Delegacije Evropske unije u RS. Na sastanku je razgovarano o saradnji Ministarstva sa civilnim sektorom u izradi strateških dokumenata, učešću Ministarstva u programima EU i aktuelnim prioritetima daljeg rada. S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, a u skladu sa inicijativom predsednika Vlade RS na Konferenciji zemalja zapadnog Balkana (Berlin, avgust 2014. godine) intenzivirane su aktivnosti u vezi sa pokretanjem Regionalnog programa saradnje mladih. Na konferenciji u Beču 27. avgusta 2015. godine uz prisustvo i otvorenu podršku svih relevantnih aktera iz EU, usvajena je Zajednička Deklaracija kojom se predviđa osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office - RYCO), kojom je potvrđena politička volja vlada zapadnobalkanske šestorke, da se uspostavi održiv regionalni program omladinskih razmena, s ciljem da se  promovišu ideje pomirenja, tolerancije i druge evropske vrednosti. Među zaključcima Bečke konferencije nalazi se i najava održavanja Konferencije za zemlje zapadnog Balkana koje su u procesu pridruživanja EU, upravo na temu mladih, u prvoj polovini 2016. godine. Omladinski centar Radulovački iz Sremskih Karlovaca dobio je status Evropskog omladinskog centra, što predstavlja prestižnu potvrdu kvaliteta Saveta Evrope. Nadzorni odbor za mlade Saveta Evrope je odluku doneo prošle godine, a u maju ove godine u Sremskim Karlovcima je priređena svečanost dodele svečane plakete uz prisustvo visokih zvaničnika omladinskog sektora Saveta Evrope, kao i lokalnih i pokrajinskih vlasti. Započete su aktivnosti za realizaciju budućih projekata uz bilateralnu podršku (GIZ, SDC, UNIDO – UNDESA). U saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije, kao i sa ostalim relevantnim ministarstvima i institucijama koje učestvuju u radu Sektorske radne grupe za ljudske resurse i društveni razvoj, usaglašen je predlog Akcionog dokumenta u sklopu programiranja za IPA 2014. Budući projekat čija će implementacija najverovatnije početi 2017. godine će se odnositi na oblast/problem nezaposlenosti mladih, odnosno na unapređenje i uvođenje novih, inovativnih usluga i servisa kada je reč o podršci zapošljavanju mladih i podizanju njihove konkurentnosti na tržištu rada.

 1. Planovi za potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije i obrazloženje pregovaračkih zahteva

Ministarstvo omladine i sporta će nastaviti sa sprovođenjem postojećih strateških i normativnih dokumenata iz oblasti omladine za čiju imlementaciju je nadležno. U skladu sa tim, započete su aktivnosti obrazovanja vladine Radne grupe za praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za mlade i pratećeg Akcionog plana u čijem sastavu će biti predstavnici relevantnih institucija i zainteresovanih strana. Sa donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima do kraja 2015. godine, biće potrebno usaglasiti postojeća podzakonska akta sa Zakonom. U okviru otvorenog metoda koordinacije, Ministarstvo je do sada učestvovalo u ekspertskoj grupi za praćenje EU indikatora o mladima i planira da po pozivu Evropske komisije učestvuje u preostale tri grupe: volonterizam, omladinski rad i kros-sektorski pristup.

 1. Prihvatanje pravnih tekovina i pregovarački zahtevi

U oblasti omladine Ministarstvo omladine i sporta ne očekuje probleme u vezi sa prihvatanjem pravnih tekovina, te nema potrebe za pregovaračkim zahtevima.

 1. ERAZMUS+ - OMLADINSKA I SPORTSKA KOMPONENTA

U Izveštaju sa bilateralnog skrininga konstatovano je da će RS osnovati nacionalnu agenciju odgovarajućeg kapaciteta kako bi upravljala decentralizovanim delovima programa Erazmus+ i obezbediti praćenje ove agencije do trenutka pristupanja. Za program Erazmus+ nadležni su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta. U toku je rad ekspertske misije (stručnjaci iz Slovačke i Slovenije) preko sredstava EU u cilju sagledavanja najbog načina za uspostavljanje strukture za realizaciju programa Erazmus +. Poseta eksperata Srbiji zakazana je za 28-29. septembar. Do formiranja odgovarajuće strukture za sprovođenje Erazmus+ programa na nacionalnom nivou, centralnu ulogu u informisanju i podizanju kapaciteta mladih i drugih aktera od značaja u oblasti omladine ima kontakt tačka za Program, uz direktnu podršku Ministarstva omladine i sporta. U periodu 2007 – 2014. godine, kvalitetna saradnja Ministarstva sa Kontakt tačkom/-ama rezultirala je sa 317 odobrenih projekata iz RS u ukupnom iznosu od preko 5 miliona evra. Saradnja sa Kontakt tačkom/-ama uspostavljena je od samog formiranja Ministarstva 2007. godine i dodatno je ojačana 2008. godine,  uvođenjem posebne budžetske linije za podršku aktivnostima Kontakt tačke/-aka na informisanju i obuci mladih i omladinskih udruženja za korišćenje tadašnjeg EU programa za mlade „Mladi u akcijiˮ (preko 100.000 evra dato za različite informativne i edukativne aktivnosti Kontakt tačke/-aka). Od stupanja na snagu novog EU programa za obrazovanje, trening, omladinu i sport Erazmus+, ulogu kontakt tačke obavlja udruženje građana „Hajde daˮ. Ukazujemo da je uspešan trend započet s korišćenjem EU programa za mlade „Mladi u akcijiˮ nastavljen i u sklopu novog EU programa, uz napomenu da je već u prvoj grant rundi, u sklopu Ključne akcije 2 za projekte izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima, od 43 podržana projekta sa zapadnog Balkana, 26 projekata iz RS, što znači da će više od milion evra biti uloženu u realizaciju omladinskih ideja i inicijativa iz naše zemlje. Sve ostvareno rezultat je serije obuka i održanih info dana, intenzivnog rada info centra, redovnog i detaljnog ažuriranja internet prezentacije i s tim u vezi, ukazujemo na sledeće podatke od značaja za period januar 2014 – jul 2015. godine:

 • realizovane obuke: održano je 5 višednevnih treninga sa ukupno 120 učesnika (predstavnika udruženja, lokalnih kancelarija za mlade i institucija).
 • realizovane info sesije i informativni dani: u sklopu više od 10 lokalnih, regionalnih i međunarodnih događaja organizovanih od strane partnerskih organizacija i institucija, 600 učesnika je imalo priliku da dobije informaciju o Erazmus+: Mladi u akciji u Republici Srbiji.
 • rad info centra Erazmus+: Mladi u akciji - Info-centar je informisao u više od 600 različitih prilika mlade, udruženja, kancelarije za mlade i  lokalne samouprave iz čitave S<
Nazad