Правилници

Наслов Датум објаве Тип документа
Правилник о условима за обављање спортских делатности Icon PDF
Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту Icon DOC
Правилник о спортским гранама у Републици Србији Icon PDF
Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију Icon PDF
Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта Icon DOC
Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима Icon DOC
Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта Icon DOC
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта Icon DOC
Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора Icon DOCX
Правилник о номенклатури спортских занимања и звања Icon DOC
Правилник о националној категоризацији спортских стручњака Icon DOCX
Правилник о националној категоризацији спортова Icon DOC
Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста Icon DOC
Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији Icon PDF
Правилник о надзору над стручним радом у области спорта Icon DOC
Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима Icon PDF
Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта Icon PDF
Правилник о дозволи за рад спортских стручњака Icon DOC
Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистимаса посебним заслугама Icon PDF
Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста Icon DOC
Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности Icon DOC
Укупан број докумената у овој категорији: 21.